Lista encji HTML do użycia na stronie internetowej

Zdjęcie autora
Lindus One
Autor:
Lindus One
Data Publikacji:
Aktualizacja:

Lista encji (ang. entity) HTML na podstawie źródeł W3C z dn. 15.02.2022 r. Zawiera wyrażenia, kody w systemie dzięsiętnym i szesnastkowym oraz opisy angielskie częściowo przetłumaczone na języck polski. W przypadku stosowania czcionki, która nie zawiera użytych znaków lub ikon, Mozilla Firefox i Google Chrome zastępują je czcionką systemową poprawnie wyświetlając. Użycie encji HTML jest bezpieczne i zalecane. Znak ... wskazuje dodatkowe encje znakowe. W wersji kafelkowej po zawieszeniu (ang. hover) kursora nad wybranym znakiem wyświetlane są rozszerzone informacje, a w tabelarycznej dodatkowe encje znakowe.

Lista encji HTML

Tryb wyświetlania
Znak Encja Kod szestnastkowy Kod dziesiętny Opis EN Opis PL

			

CHARACTER TABULATION

tabulator


LINE FEED (LF)

koniec linii, nowy wiersz

!

!!!

EXCLAMATION MARK

wykrzyknik

"

" """

QUOTATION MARK

cudzysłów

#

###

NUMBER SIGN

kratka, krzyżyk

$

$$$

DOLLAR SIGN

symbol dolara, dolar

%

%%%

PERCENT SIGN

procent

&

& &&&

AMPERSAND

znak & (znaczący i czytany jako"and")

'

'''

APOSTROPHE

apostrof

(

(((

LEFT PARENTHESIS

lewy nawias okrągły

)

)))

RIGHT PARENTHESIS

prawy nawias okrągły

*

* ***

ASTERISK

znak * (gwiazdka)

+

+++

PLUS SIGN

znak plus

,

,,,

COMMA

przecinek

.

...

FULL STOP

kropka

/

///

SOLIDUS

ukośnik

:

:::

COLON

dwukropek

;

;&#x0003B;&#59;

SEMICOLON

średnik

<

&lt; &LT;&#x0003C;&#60;

LESS-THAN SIGN

znak mniejszości

=

&equals;&#x0003D;&#61;

EQUALS SIGN

znak równości

>

&gt; &GT;&#x0003E;&#62;

GREATER-THAN SIGN

znak większości

?

&quest;&#x0003F;&#63;

QUESTION MARK

znak zapytania, pytajnik

@

&commat;&#x00040;&#64;

COMMERCIAL AT

@, małpa

[

&lsqb; &lbrack;&#x0005B;&#91;

LEFT SQUARE BRACKET

lewy nawias kwadratowy

\

&bsol;&#x0005C;&#92;

REVERSE SOLIDUS

lewy ukośnik

]

&rsqb; &rbrack;&#x0005D;&#93;

RIGHT SQUARE BRACKET

prawy nawias kwadratowy

^

&Hat;&#x0005E;&#94;

CIRCUMFLEX ACCENT

cyrkumfleks, akcent przeciągły, daszek

_

&lowbar;&#x0005F;&#95;

LOW LINE

znak podkreślenia, podkreślnik

`

&grave; &DiacriticalGrave;&#x00060;&#96;

GRAVE ACCENT

gravis, akcent ciężki

{

&lcub; &lbrace;&#x0007B;&#123;

LEFT CURLY BRACKET

lewy nawias klamrowy

|

&verbar; &vert; &VerticalLine;&#x0007C;&#124;

VERTICAL LINE

linia pionowa

}

&rcub; &rbrace;&#x0007D;&#125;

RIGHT CURLY BRACKET

prawy nawias klamrowy

 

&nbsp; &NonBreakingSpace;&#x000A0;&#160;

NO-BREAK SPACE

twarda spacja

¡

&iexcl;&#x000A1;&#161;

INVERTED EXCLAMATION MARK

odwrócony wykrzynik

¢

&cent;&#x000A2;&#162;

CENT SIGN

symbol centa, cent

£

&pound;&#x000A3;&#163;

POUND SIGN

symbol funta, funt

¤

&curren;&#x000A4;&#164;

CURRENCY SIGN

ogólny symbol waluty, waluta, skarabeusz

¥

&yen;&#x000A5;&#165;

YEN SIGN

znak jena, jen

¦

&brvbar;&#x000A6;&#166;

BROKEN BAR

pęknięta belka

§

&sect;&#x000A7;&#167;

SECTION SIGN

paragraf (term. prawniczy)

¨

&Dot; &die; &DoubleDot; &uml;&#x000A8;&#168;

DIAERESIS

diarezja, średniówka, umlaut

©

&copy; &COPY;&#x000A9;&#169;

COPYRIGHT SIGN

symbol prawa autorskiego

ª

&ordf;&#x000AA;&#170;

FEMININE ORDINAL INDICATOR

żeński symbol liczby porządkowej

«

&laquo;&#x000AB;&#171;

LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK

francuski cudzysłów (fra. Guillemet)

¬

&not;&#x000AC;&#172;

NOT SIGN

negacja, zaprzeczenie

­

&shy;&#x000AD;&#173;

SOFT HYPHEN

miękki łącznik

®

&reg; &circledR; &REG;&#x000AE;&#174;

REGISTERED SIGN

zastrzeżony znak towarowy

¯

&macr; &OverBar; &strns;&#x000AF;&#175;

MACRON

makron (znak diakrytyczny)

°

&deg;&#x000B0;&#176;

DEGREE SIGN

stopień (symbol)

±

&plusmn; &pm; &PlusMinus;&#x000B1;&#177;

PLUS-MINUS SIGN

znak plus-minus

²

&sup2;&#x000B2;&#178;

SUPERSCRIPT TWO

indeks górny 2, superskrypt

³

&sup3;&#x000B3;&#179;

SUPERSCRIPT THREE

indeks górny 3, superskrypt

´

&acute; &DiacriticalAcute;&#x000B4;&#180;

ACUTE ACCENT

akcent ostry, akut, akcent silny

µ

&micro;&#x000B5;&#181;

MICRO SIGN

przedrostek mikro

&para;&#x000B6;&#182;

PILCROW SIGN

znacznik akapitu

·

&middot; &centerdot; &CenterDot;&#x000B7;&#183;

MIDDLE DOT

punkt środkowy

¸

&cedil; &Cedilla;&#x000B8;&#184;

CEDILLA

Cedylla, ogonek przy literze

¹

&sup1;&#x000B9;&#185;

SUPERSCRIPT ONE

indeks górny

º

&ordm;&#x000BA;&#186;

MASCULINE ORDINAL INDICATOR

liczebnik porządkowy męski

»

&raquo;&#x000BB;&#187;

RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK

prawy cudzysłów ostrokątny, tzw. niemiecki

¼

&frac14;&#x000BC;&#188;

VULGAR FRACTION ONE QUARTER

ułamek zwykły jedna czwarta

½

&frac12; &half;&#x000BD;&#189;

VULGAR FRACTION ONE HALF

ułamek zwykły jedna druga

¾

&frac34;&#x000BE;&#190;

VULGAR FRACTION THREE QUARTERS

ułamek zwykły trzy czwarte

¿

&iquest;&#x000BF;&#191;

INVERTED QUESTION MARK

odwrócony znak zapytania

À

&Agrave;&#x000C0;&#192;

LATIN CAPITAL LETTER A WITH GRAVE

duże A z akcentem słabym

Á

&Aacute;&#x000C1;&#193;

LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE

duże A z akcentem silnym

Â

&Acirc;&#x000C2;&#194;

LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX

duże A z daszkiem

Ã

&Atilde;&#x000C3;&#195;

LATIN CAPITAL LETTER A WITH TILDE

duże A z tyldą

Ä

&Auml;&#x000C4;&#196;

LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS

duże A z dierezą

Å

&Aring;&#x000C5;&#197;

LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE

duże A z kółkiem

Æ

&AElig;&#x000C6;&#198;

LATIN CAPITAL LETTER AE

Ligatura AE

Ç

&Ccedil;&#x000C7;&#199;

LATIN CAPITAL LETTER C WITH CEDILLA

duże C z cedyllą

È

&Egrave;&#x000C8;&#200;

LATIN CAPITAL LETTER E WITH GRAVE

duże E z akcentem słabym

É

&Eacute;&#x000C9;&#201;

LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE

duże E z akcentem mocnym

Ê

&Ecirc;&#x000CA;&#202;

LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX

duże E z daszkiem

Ë

&Euml;&#x000CB;&#203;

LATIN CAPITAL LETTER E WITH DIAERESIS

duże E z umlautem

Ì

&Igrave;&#x000CC;&#204;

LATIN CAPITAL LETTER I WITH GRAVE

duże I z akcentem słabym

Í

&Iacute;&#x000CD;&#205;

LATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE

duże I z akcentem mocnym

Î

&Icirc;&#x000CE;&#206;

LATIN CAPITAL LETTER I WITH CIRCUMFLEX

duże I z daszkiem

Ï

&Iuml;&#x000CF;&#207;

LATIN CAPITAL LETTER I WITH DIAERESIS

duże I z umlautem

Ð

&ETH;&#x000D0;&#208;

LATIN CAPITAL LETTER ETH

duże islandzkie eth

Ñ

&Ntilde;&#x000D1;&#209;

LATIN CAPITAL LETTER N WITH TILDE

duże N z tyldą

Ò

&Ograve;&#x000D2;&#210;

LATIN CAPITAL LETTER O WITH GRAVE

duże O z akcentem słabym

Ó

&Oacute;&#x000D3;&#211;

LATIN CAPITAL LETTER O WITH ACUTE

duże O z akcentem mocnym

Ô

&Ocirc;&#x000D4;&#212;

LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX

duże O z daszkiem

Õ

&Otilde;&#x000D5;&#213;

LATIN CAPITAL LETTER O WITH TILDE

duże O z tyldą

Ö

&Ouml;&#x000D6;&#214;

LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS

duże O z umlautem

×

&times;&#x000D7;&#215;

MULTIPLICATION SIGN

znak iloczynu (mnożenia)

Ø

&Oslash;&#x000D8;&#216;

LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE

duże O z przekreśleniem

Ù

&Ugrave;&#x000D9;&#217;

LATIN CAPITAL LETTER U WITH GRAVE

duże U z akcentem słabym

Ú

&Uacute;&#x000DA;&#218;

LATIN CAPITAL LETTER U WITH ACUTE

duże U z akcentem mocnym

Û

&Ucirc;&#x000DB;&#219;

LATIN CAPITAL LETTER U WITH CIRCUMFLEX

duże U z daszkiem

Ü

&Uuml;&#x000DC;&#220;

LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS

duże U z umlautem

Ý

&Yacute;&#x000DD;&#221;

LATIN CAPITAL LETTER Y WITH ACUTE

duże Y z akcentem mocnym

Þ

&THORN;&#x000DE;&#222;

LATIN CAPITAL LETTER THORN

duże islandzkie thorn

ß

&szlig;&#x000DF;&#223;

LATIN SMALL LETTER SHARP S

niemiecka ligatura scharfes s

à

&agrave;&#x000E0;&#224;

LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE

małe a z akcentem słabym

á

&aacute;&#x000E1;&#225;

LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE

małe a z akcentem mocnym

â

&acirc;&#x000E2;&#226;

LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX

małe a z daszkiem

ã

&atilde;&#x000E3;&#227;

LATIN SMALL LETTER A WITH TILDE

małe a z tyldą

ä

&auml;&#x000E4;&#228;

LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS

małe a z umlautem

å

&aring;&#x000E5;&#229;

LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE

małe a z kółkiem

æ

&aelig;&#x000E6;&#230;

LATIN SMALL LETTER AE

mała ligatura ae

ç

&ccedil;&#x000E7;&#231;

LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA

małe c z cedillą

è

&egrave;&#x000E8;&#232;

LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE

małe e z akcentem słabym

é

&eacute;&#x000E9;&#233;

LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE

małe e z akcentem mocnym

ê

&ecirc;&#x000EA;&#234;

LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX

małe e z daszkiem

ë

&euml;&#x000EB;&#235;

LATIN SMALL LETTER E WITH DIAERESIS

małe e z umlautem

ì

&igrave;&#x000EC;&#236;

LATIN SMALL LETTER I WITH GRAVE

małe i z akcentem słabym

í

&iacute;&#x000ED;&#237;

LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE

małe i z akcentem mocnym

î

&icirc;&#x000EE;&#238;

LATIN SMALL LETTER I WITH CIRCUMFLEX

małe i z daszkiem

ï

&iuml;&#x000EF;&#239;

LATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS

małe i z umlautem

ð

&eth;&#x000F0;&#240;

LATIN SMALL LETTER ETH

małe islandzkie eth

ñ

&ntilde;&#x000F1;&#241;

LATIN SMALL LETTER N WITH TILDE

małe n z tyldą

ò

&ograve;&#x000F2;&#242;

LATIN SMALL LETTER O WITH GRAVE

małe o z akcentem słabym

ó

&oacute;&#x000F3;&#243;

LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE

małe o z akcentem mocnym

ô

&ocirc;&#x000F4;&#244;

LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX

małe o z daszkiem

õ

&otilde;&#x000F5;&#245;

LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE

małe o z tyldą

ö

&ouml;&#x000F6;&#246;

LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS

małe o z umlautem

÷

&divide; &div;&#x000F7;&#247;

DIVISION SIGN

znak dzielenia (iloraz)

ø

&oslash;&#x000F8;&#248;

LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE

małe o z przekreśleniem

ù

&ugrave;&#x000F9;&#249;

LATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE

małe u z akcentem słabym

ú

&uacute;&#x000FA;&#250;

LATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE

małe u z akcentem mocnym

û

&ucirc;&#x000FB;&#251;

LATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX

małe u z daszkiem

ü

&uuml;&#x000FC;&#252;

LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS

małe u z umlautem

ý

&yacute;&#x000FD;&#253;

LATIN SMALL LETTER Y WITH ACUTE

małe y z akcentem słabym

þ

&thorn;&#x000FE;&#254;

LATIN SMALL LETTER THORN

małe islandzkie thorn

ÿ

&yuml;&#x000FF;&#255;

LATIN SMALL LETTER Y WITH DIAERESIS

małe y z umlautem

Ā

&Amacr;&#x00100;&#256;

LATIN CAPITAL LETTER A WITH MACRON

ā

&amacr;&#x00101;&#257;

LATIN SMALL LETTER A WITH MACRON

Ă

&Abreve;&#x00102;&#258;

LATIN CAPITAL LETTER A WITH BREVE

ă

&abreve;&#x00103;&#259;

LATIN SMALL LETTER A WITH BREVE

Ą

&Aogon;&#x00104;&#260;

LATIN CAPITAL LETTER A WITH OGONEK

ą

&aogon;&#x00105;&#261;

LATIN SMALL LETTER A WITH OGONEK

Ć

&Cacute;&#x00106;&#262;

LATIN CAPITAL LETTER C WITH ACUTE

ć

&cacute;&#x00107;&#263;

LATIN SMALL LETTER C WITH ACUTE

Ĉ

&Ccirc;&#x00108;&#264;

LATIN CAPITAL LETTER C WITH CIRCUMFLEX

ĉ

&ccirc;&#x00109;&#265;

LATIN SMALL LETTER C WITH CIRCUMFLEX

Ċ

&Cdot;&#x0010A;&#266;

LATIN CAPITAL LETTER C WITH DOT ABOVE

ċ

&cdot;&#x0010B;&#267;

LATIN SMALL LETTER C WITH DOT ABOVE

Č

&Ccaron;&#x0010C;&#268;

LATIN CAPITAL LETTER C WITH CARON

č

&ccaron;&#x0010D;&#269;

LATIN SMALL LETTER C WITH CARON

Ď

&Dcaron;&#x0010E;&#270;

LATIN CAPITAL LETTER D WITH CARON

ď

&dcaron;&#x0010F;&#271;

LATIN SMALL LETTER D WITH CARON

Đ

&Dstrok;&#x00110;&#272;

LATIN CAPITAL LETTER D WITH STROKE

đ

&dstrok;&#x00111;&#273;

LATIN SMALL LETTER D WITH STROKE

Ē

&Emacr;&#x00112;&#274;

LATIN CAPITAL LETTER E WITH MACRON

ē

&emacr;&#x00113;&#275;

LATIN SMALL LETTER E WITH MACRON

Ė

&Edot;&#x00116;&#278;

LATIN CAPITAL LETTER E WITH DOT ABOVE

ė

&edot;&#x00117;&#279;

LATIN SMALL LETTER E WITH DOT ABOVE

Ę

&Eogon;&#x00118;&#280;

LATIN CAPITAL LETTER E WITH OGONEK

ę

&eogon;&#x00119;&#281;

LATIN SMALL LETTER E WITH OGONEK

Ě

&Ecaron;&#x0011A;&#282;

LATIN CAPITAL LETTER E WITH CARON

ě

&ecaron;&#x0011B;&#283;

LATIN SMALL LETTER E WITH CARON

Ĝ

&Gcirc;&#x0011C;&#284;

LATIN CAPITAL LETTER G WITH CIRCUMFLEX

ĝ

&gcirc;&#x0011D;&#285;

LATIN SMALL LETTER G WITH CIRCUMFLEX

Ğ

&Gbreve;&#x0011E;&#286;

LATIN CAPITAL LETTER G WITH BREVE

ğ

&gbreve;&#x0011F;&#287;

LATIN SMALL LETTER G WITH BREVE

Ġ

&Gdot;&#x00120;&#288;

LATIN CAPITAL LETTER G WITH DOT ABOVE

ġ

&gdot;&#x00121;&#289;

LATIN SMALL LETTER G WITH DOT ABOVE

Ģ

&Gcedil;&#x00122;&#290;

LATIN CAPITAL LETTER G WITH CEDILLA

Ĥ

&Hcirc;&#x00124;&#292;

LATIN CAPITAL LETTER H WITH CIRCUMFLEX

ĥ

&hcirc;&#x00125;&#293;

LATIN SMALL LETTER H WITH CIRCUMFLEX

Ħ

&Hstrok;&#x00126;&#294;

LATIN CAPITAL LETTER H WITH STROKE

ħ

&hstrok;&#x00127;&#295;

LATIN SMALL LETTER H WITH STROKE

Ĩ

&Itilde;&#x00128;&#296;

LATIN CAPITAL LETTER I WITH TILDE

ĩ

&itilde;&#x00129;&#297;

LATIN SMALL LETTER I WITH TILDE

Ī

&Imacr;&#x0012A;&#298;

LATIN CAPITAL LETTER I WITH MACRON

ī

&imacr;&#x0012B;&#299;

LATIN SMALL LETTER I WITH MACRON

Į

&Iogon;&#x0012E;&#302;

LATIN CAPITAL LETTER I WITH OGONEK

į

&iogon;&#x0012F;&#303;

LATIN SMALL LETTER I WITH OGONEK

İ

&Idot;&#x00130;&#304;

LATIN CAPITAL LETTER I WITH DOT ABOVE

ı

&imath; &inodot;&#x00131;&#305;

LATIN SMALL LETTER DOTLESS I

IJ

&IJlig;&#x00132;&#306;

LATIN CAPITAL LIGATURE IJ

ij

&ijlig;&#x00133;&#307;

LATIN SMALL LIGATURE IJ

Ĵ

&Jcirc;&#x00134;&#308;

LATIN CAPITAL LETTER J WITH CIRCUMFLEX

ĵ

&jcirc;&#x00135;&#309;

LATIN SMALL LETTER J WITH CIRCUMFLEX

Ķ

&Kcedil;&#x00136;&#310;

LATIN CAPITAL LETTER K WITH CEDILLA

ķ

&kcedil;&#x00137;&#311;

LATIN SMALL LETTER K WITH CEDILLA

ĸ

&kgreen;&#x00138;&#312;

LATIN SMALL LETTER KRA

Ĺ

&Lacute;&#x00139;&#313;

LATIN CAPITAL LETTER L WITH ACUTE

ĺ

&lacute;&#x0013A;&#314;

LATIN SMALL LETTER L WITH ACUTE

Ļ

&Lcedil;&#x0013B;&#315;

LATIN CAPITAL LETTER L WITH CEDILLA

ļ

&lcedil;&#x0013C;&#316;

LATIN SMALL LETTER L WITH CEDILLA

Ľ

&Lcaron;&#x0013D;&#317;

LATIN CAPITAL LETTER L WITH CARON

ľ

&lcaron;&#x0013E;&#318;

LATIN SMALL LETTER L WITH CARON

Ŀ

&Lmidot;&#x0013F;&#319;

LATIN CAPITAL LETTER L WITH MIDDLE DOT

ŀ

&lmidot;&#x00140;&#320;

LATIN SMALL LETTER L WITH MIDDLE DOT

Ł

&Lstrok;&#x00141;&#321;

LATIN CAPITAL LETTER L WITH STROKE

ł

&lstrok;&#x00142;&#322;

LATIN SMALL LETTER L WITH STROKE

Ń

&Nacute;&#x00143;&#323;

LATIN CAPITAL LETTER N WITH ACUTE

ń

&nacute;&#x00144;&#324;

LATIN SMALL LETTER N WITH ACUTE

Ņ

&Ncedil;&#x00145;&#325;

LATIN CAPITAL LETTER N WITH CEDILLA

ņ

&ncedil;&#x00146;&#326;

LATIN SMALL LETTER N WITH CEDILLA

Ň

&Ncaron;&#x00147;&#327;

LATIN CAPITAL LETTER N WITH CARON

ň

&ncaron;&#x00148;&#328;

LATIN SMALL LETTER N WITH CARON

ʼn

&napos;&#x00149;&#329;

LATIN SMALL LETTER N PRECEDED BY APOSTROPHE

Ŋ

&ENG;&#x0014A;&#330;

LATIN CAPITAL LETTER ENG

ŋ

&eng;&#x0014B;&#331;

LATIN SMALL LETTER ENG

Ō

&Omacr;&#x0014C;&#332;

LATIN CAPITAL LETTER O WITH MACRON

ō

&omacr;&#x0014D;&#333;

LATIN SMALL LETTER O WITH MACRON

Ő

&Odblac;&#x00150;&#336;

LATIN CAPITAL LETTER O WITH DOUBLE ACUTE

ő

&odblac;&#x00151;&#337;

LATIN SMALL LETTER O WITH DOUBLE ACUTE

Œ

&OElig;&#x00152;&#338;

LATIN CAPITAL LIGATURE OE

duża łacińska ligatura OE

œ

&oelig;&#x00153;&#339;

LATIN SMALL LIGATURE OE

mała łacińska ligatura oe

Ŕ

&Racute;&#x00154;&#340;

LATIN CAPITAL LETTER R WITH ACUTE

ŕ

&racute;&#x00155;&#341;

LATIN SMALL LETTER R WITH ACUTE

Ŗ

&Rcedil;&#x00156;&#342;

LATIN CAPITAL LETTER R WITH CEDILLA

ŗ

&rcedil;&#x00157;&#343;

LATIN SMALL LETTER R WITH CEDILLA

Ř

&Rcaron;&#x00158;&#344;

LATIN CAPITAL LETTER R WITH CARON

ř

&rcaron;&#x00159;&#345;

LATIN SMALL LETTER R WITH CARON

Ś

&Sacute;&#x0015A;&#346;

LATIN CAPITAL LETTER S WITH ACUTE

ś

&sacute;&#x0015B;&#347;

LATIN SMALL LETTER S WITH ACUTE

Ŝ

&Scirc;&#x0015C;&#348;

LATIN CAPITAL LETTER S WITH CIRCUMFLEX

ŝ

&scirc;&#x0015D;&#349;

LATIN SMALL LETTER S WITH CIRCUMFLEX

Ş

&Scedil;&#x0015E;&#350;

LATIN CAPITAL LETTER S WITH CEDILLA

ş

&scedil;&#x0015F;&#351;

LATIN SMALL LETTER S WITH CEDILLA

Š

&Scaron;&#x00160;&#352;

LATIN CAPITAL LETTER S WITH CARON

š

&scaron;&#x00161;&#353;

LATIN SMALL LETTER S WITH CARON

Ţ

&Tcedil;&#x00162;&#354;

LATIN CAPITAL LETTER T WITH CEDILLA

ţ

&tcedil;&#x00163;&#355;

LATIN SMALL LETTER T WITH CEDILLA

Ť

&Tcaron;&#x00164;&#356;

LATIN CAPITAL LETTER T WITH CARON

ť

&tcaron;&#x00165;&#357;

LATIN SMALL LETTER T WITH CARON

Ŧ

&Tstrok;&#x00166;&#358;

LATIN CAPITAL LETTER T WITH STROKE

ŧ

&tstrok;&#x00167;&#359;

LATIN SMALL LETTER T WITH STROKE

Ũ

&Utilde;&#x00168;&#360;

LATIN CAPITAL LETTER U WITH TILDE

ũ

&utilde;&#x00169;&#361;

LATIN SMALL LETTER U WITH TILDE

Ū

&Umacr;&#x0016A;&#362;

LATIN CAPITAL LETTER U WITH MACRON

ū

&umacr;&#x0016B;&#363;

LATIN SMALL LETTER U WITH MACRON

Ŭ

&Ubreve;&#x0016C;&#364;

LATIN CAPITAL LETTER U WITH BREVE

ŭ

&ubreve;&#x0016D;&#365;

LATIN SMALL LETTER U WITH BREVE

Ů

&Uring;&#x0016E;&#366;

LATIN CAPITAL LETTER U WITH RING ABOVE

ů

&uring;&#x0016F;&#367;

LATIN SMALL LETTER U WITH RING ABOVE

Ű

&Udblac;&#x00170;&#368;

LATIN CAPITAL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE

ű

&udblac;&#x00171;&#369;

LATIN SMALL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE

Ų

&Uogon;&#x00172;&#370;

LATIN CAPITAL LETTER U WITH OGONEK

ų

&uogon;&#x00173;&#371;

LATIN SMALL LETTER U WITH OGONEK

Ŵ

&Wcirc;&#x00174;&#372;

LATIN CAPITAL LETTER W WITH CIRCUMFLEX

ŵ

&wcirc;&#x00175;&#373;

LATIN SMALL LETTER W WITH CIRCUMFLEX

Ŷ

&Ycirc;&#x00176;&#374;

LATIN CAPITAL LETTER Y WITH CIRCUMFLEX

ŷ

&ycirc;&#x00177;&#375;

LATIN SMALL LETTER Y WITH CIRCUMFLEX

Ÿ

&Yuml;&#x00178;&#376;

LATIN CAPITAL LETTER Y WITH DIAERESIS

duże Y z umlautem

Ź

&Zacute;&#x00179;&#377;

LATIN CAPITAL LETTER Z WITH ACUTE

ź

&zacute;&#x0017A;&#378;

LATIN SMALL LETTER Z WITH ACUTE

Ż

&Zdot;&#x0017B;&#379;

LATIN CAPITAL LETTER Z WITH DOT ABOVE

ż

&zdot;&#x0017C;&#380;

LATIN SMALL LETTER Z WITH DOT ABOVE

Ž

&Zcaron;&#x0017D;&#381;

LATIN CAPITAL LETTER Z WITH CARON

ž

&zcaron;&#x0017E;&#382;

LATIN SMALL LETTER Z WITH CARON

ƒ

&fnof;&#x00192;&#402;

LATIN SMALL LETTER F WITH HOOK

Ƶ

&imped;&#x001B5;&#437;

LATIN CAPITAL LETTER Z WITH STROKE

ǵ

&gacute;&#x001F5;&#501;

LATIN SMALL LETTER G WITH ACUTE

ȷ

&jmath;&#x00237;&#567;

LATIN SMALL LETTER DOTLESS J

ˆ

&circ;&#x002C6;&#710;

MODIFIER LETTER CIRCUMFLEX ACCENT

akcent cyrkumfleksowy - daszek

ˇ

&caron; &Hacek;&#x002C7;&#711;

CARON

˘

&breve; &Breve;&#x002D8;&#728;

BREVE

˙

&dot; &DiacriticalDot;&#x002D9;&#729;

DOT ABOVE

˚

&ring;&#x002DA;&#730;

RING ABOVE

˛

&ogon;&#x002DB;&#731;

OGONEK

˜

&tilde; &DiacriticalTilde;&#x002DC;&#732;

SMALL TILDE

tylda

˝

&dblac; &DiacriticalDoubleAcute;&#x002DD;&#733;

DOUBLE ACUTE ACCENT

̑

&DownBreve;&#x00311;&#785;

COMBINING INVERTED BREVE

̲

&UnderBar;&#x00332;&#818;

COMBINING LOW LINE

Α

&Alpha;&#x00391;&#913;

GREEK CAPITAL LETTER ALPHA

Β

&Beta;&#x00392;&#914;

GREEK CAPITAL LETTER BETA

Γ

&Gamma;&#x00393;&#915;

GREEK CAPITAL LETTER GAMMA

Δ

&Delta;&#x00394;&#916;

GREEK CAPITAL LETTER DELTA

Ε

&Epsilon;&#x00395;&#917;

GREEK CAPITAL LETTER EPSILON

Ζ

&Zeta;&#x00396;&#918;

GREEK CAPITAL LETTER ZETA

Η

&Eta;&#x00397;&#919;

GREEK CAPITAL LETTER ETA

Θ

&Theta;&#x00398;&#920;

GREEK CAPITAL LETTER THETA

Ι

&Iota;&#x00399;&#921;

GREEK CAPITAL LETTER IOTA

Κ

&Kappa;&#x0039A;&#922;

GREEK CAPITAL LETTER KAPPA

Λ

&Lambda;&#x0039B;&#923;

GREEK CAPITAL LETTER LAMDA

Μ

&Mu;&#x0039C;&#924;

GREEK CAPITAL LETTER MU

Ν

&Nu;&#x0039D;&#925;

GREEK CAPITAL LETTER NU

Ξ

&Xi;&#x0039E;&#926;

GREEK CAPITAL LETTER XI

Ο

&Omicron;&#x0039F;&#927;

GREEK CAPITAL LETTER OMICRON

Π

&Pi;&#x003A0;&#928;

GREEK CAPITAL LETTER PI

Ρ

&Rho;&#x003A1;&#929;

GREEK CAPITAL LETTER RHO

Σ

&Sigma;&#x003A3;&#931;

GREEK CAPITAL LETTER SIGMA

Τ

&Tau;&#x003A4;&#932;

GREEK CAPITAL LETTER TAU

Υ

&Upsilon;&#x003A5;&#933;

GREEK CAPITAL LETTER UPSILON

Φ

&Phi;&#x003A6;&#934;

GREEK CAPITAL LETTER PHI

Χ

&Chi;&#x003A7;&#935;

GREEK CAPITAL LETTER CHI

Ψ

&Psi;&#x003A8;&#936;

GREEK CAPITAL LETTER PSI

Ω

&Omega;&#x003A9;&#937;

GREEK CAPITAL LETTER OMEGA

α

&alpha;&#x003B1;&#945;

GREEK SMALL LETTER ALPHA

β

&beta;&#x003B2;&#946;

GREEK SMALL LETTER BETA

γ

&gamma;&#x003B3;&#947;

GREEK SMALL LETTER GAMMA

δ

&delta;&#x003B4;&#948;

GREEK SMALL LETTER DELTA

ε

&epsiv; &varepsilon; &epsilon;&#x003B5;&#949;

GREEK SMALL LETTER EPSILON

ζ

&zeta;&#x003B6;&#950;

GREEK SMALL LETTER ZETA

η

&eta;&#x003B7;&#951;

GREEK SMALL LETTER ETA

θ

&theta;&#x003B8;&#952;

GREEK SMALL LETTER THETA

ι

&iota;&#x003B9;&#953;

GREEK SMALL LETTER IOTA

κ

&kappa;&#x003BA;&#954;

GREEK SMALL LETTER KAPPA

λ

&lambda;&#x003BB;&#955;

GREEK SMALL LETTER LAMDA

μ

&mu;&#x003BC;&#956;

GREEK SMALL LETTER MU

ν

&nu;&#x003BD;&#957;

GREEK SMALL LETTER NU

ξ

&xi;&#x003BE;&#958;

GREEK SMALL LETTER XI

ο

&omicron;&#x003BF;&#959;

GREEK SMALL LETTER OMICRON

π

&pi;&#x003C0;&#960;

GREEK SMALL LETTER PI

ρ

&rho;&#x003C1;&#961;

GREEK SMALL LETTER RHO

ς

&sigmav; &varsigma; &sigmaf;&#x003C2;&#962;

GREEK SMALL LETTER FINAL SIGMA

σ

&sigma;&#x003C3;&#963;

GREEK SMALL LETTER SIGMA

τ

&tau;&#x003C4;&#964;

GREEK SMALL LETTER TAU

υ

&upsi; &upsilon;&#x003C5;&#965;

GREEK SMALL LETTER UPSILON

φ

&phi; &phiv; &varphi;&#x003C6;&#966;

GREEK SMALL LETTER PHI

χ

&chi;&#x003C7;&#967;

GREEK SMALL LETTER CHI

ψ

&psi;&#x003C8;&#968;

GREEK SMALL LETTER PSI

ω

&omega;&#x003C9;&#969;

GREEK SMALL LETTER OMEGA

ϑ

&thetav; &vartheta; &thetasym;&#x003D1;&#977;

GREEK THETA SYMBOL

ϒ

&Upsi; &upsih;&#x003D2;&#978;

GREEK UPSILON WITH HOOK SYMBOL

ϕ

&straightphi;&#x003D5;&#981;

GREEK PHI SYMBOL

ϖ

&piv; &varpi;&#x003D6;&#982;

GREEK PI SYMBOL

Ϝ

&Gammad;&#x003DC;&#988;

GREEK LETTER DIGAMMA

ϝ

&gammad; &digamma;&#x003DD;&#989;

GREEK SMALL LETTER DIGAMMA

ϰ

&kappav; &varkappa;&#x003F0;&#1008;

GREEK KAPPA SYMBOL

ϱ

&rhov; &varrho;&#x003F1;&#1009;

GREEK RHO SYMBOL

ϵ

&epsi; &straightepsilon;&#x003F5;&#1013;

GREEK LUNATE EPSILON SYMBOL

϶

&bepsi; &backepsilon;&#x003F6;&#1014;

GREEK REVERSED LUNATE EPSILON SYMBOL

Ё

&IOcy;&#x00401;&#1025;

CYRILLIC CAPITAL LETTER IO

Ђ

&DJcy;&#x00402;&#1026;

CYRILLIC CAPITAL LETTER DJE

Ѓ

&GJcy;&#x00403;&#1027;

CYRILLIC CAPITAL LETTER GJE

Є

&Jukcy;&#x00404;&#1028;

CYRILLIC CAPITAL LETTER UKRAINIAN IE

Ѕ

&DScy;&#x00405;&#1029;

CYRILLIC CAPITAL LETTER DZE

І

&Iukcy;&#x00406;&#1030;

CYRILLIC CAPITAL LETTER BYELORUSSIAN-UKRAINIAN I

Ї

&YIcy;&#x00407;&#1031;

CYRILLIC CAPITAL LETTER YI

Ј

&Jsercy;&#x00408;&#1032;

CYRILLIC CAPITAL LETTER JE

Љ

&LJcy;&#x00409;&#1033;

CYRILLIC CAPITAL LETTER LJE

Њ

&NJcy;&#x0040A;&#1034;

CYRILLIC CAPITAL LETTER NJE

Ћ

&TSHcy;&#x0040B;&#1035;

CYRILLIC CAPITAL LETTER TSHE

Ќ

&KJcy;&#x0040C;&#1036;

CYRILLIC CAPITAL LETTER KJE

Ў

&Ubrcy;&#x0040E;&#1038;

CYRILLIC CAPITAL LETTER SHORT U

Џ

&DZcy;&#x0040F;&#1039;

CYRILLIC CAPITAL LETTER DZHE

А

&Acy;&#x00410;&#1040;

CYRILLIC CAPITAL LETTER A

Б

&Bcy;&#x00411;&#1041;

CYRILLIC CAPITAL LETTER BE

В

&Vcy;&#x00412;&#1042;

CYRILLIC CAPITAL LETTER VE

Г

&Gcy;&#x00413;&#1043;

CYRILLIC CAPITAL LETTER GHE

Д

&Dcy;&#x00414;&#1044;

CYRILLIC CAPITAL LETTER DE

Е

&IEcy;&#x00415;&#1045;

CYRILLIC CAPITAL LETTER IE

Ж

&ZHcy;&#x00416;&#1046;

CYRILLIC CAPITAL LETTER ZHE

З

&Zcy;&#x00417;&#1047;

CYRILLIC CAPITAL LETTER ZE

И

&Icy;&#x00418;&#1048;

CYRILLIC CAPITAL LETTER I

Й

&Jcy;&#x00419;&#1049;

CYRILLIC CAPITAL LETTER SHORT I

К

&Kcy;&#x0041A;&#1050;

CYRILLIC CAPITAL LETTER KA

Л

&Lcy;&#x0041B;&#1051;

CYRILLIC CAPITAL LETTER EL

М

&Mcy;&#x0041C;&#1052;

CYRILLIC CAPITAL LETTER EM

Н

&Ncy;&#x0041D;&#1053;

CYRILLIC CAPITAL LETTER EN

О

&Ocy;&#x0041E;&#1054;

CYRILLIC CAPITAL LETTER O

П

&Pcy;&#x0041F;&#1055;

CYRILLIC CAPITAL LETTER PE

Р

&Rcy;&#x00420;&#1056;

CYRILLIC CAPITAL LETTER ER

С

&Scy;&#x00421;&#1057;

CYRILLIC CAPITAL LETTER ES

Т

&Tcy;&#x00422;&#1058;

CYRILLIC CAPITAL LETTER TE

У

&Ucy;&#x00423;&#1059;

CYRILLIC CAPITAL LETTER U

Ф

&Fcy;&#x00424;&#1060;

CYRILLIC CAPITAL LETTER EF

Х

&KHcy;&#x00425;&#1061;

CYRILLIC CAPITAL LETTER HA

Ц

&TScy;&#x00426;&#1062;

CYRILLIC CAPITAL LETTER TSE

Ч

&CHcy;&#x00427;&#1063;

CYRILLIC CAPITAL LETTER CHE

Ш

&SHcy;&#x00428;&#1064;

CYRILLIC CAPITAL LETTER SHA

Щ

&SHCHcy;&#x00429;&#1065;

CYRILLIC CAPITAL LETTER SHCHA

Ъ

&HARDcy;&#x0042A;&#1066;

CYRILLIC CAPITAL LETTER HARD SIGN

Ы

&Ycy;&#x0042B;&#1067;

CYRILLIC CAPITAL LETTER YERU

Ь

&SOFTcy;&#x0042C;&#1068;

CYRILLIC CAPITAL LETTER SOFT SIGN

Э

&Ecy;&#x0042D;&#1069;

CYRILLIC CAPITAL LETTER E

Ю

&YUcy;&#x0042E;&#1070;

CYRILLIC CAPITAL LETTER YU

Я

&YAcy;&#x0042F;&#1071;

CYRILLIC CAPITAL LETTER YA

а

&acy;&#x00430;&#1072;

CYRILLIC SMALL LETTER A

б

&bcy;&#x00431;&#1073;

CYRILLIC SMALL LETTER BE

в

&vcy;&#x00432;&#1074;

CYRILLIC SMALL LETTER VE

г

&gcy;&#x00433;&#1075;

CYRILLIC SMALL LETTER GHE

д

&dcy;&#x00434;&#1076;

CYRILLIC SMALL LETTER DE

е

&iecy;&#x00435;&#1077;

CYRILLIC SMALL LETTER IE

ж

&zhcy;&#x00436;&#1078;

CYRILLIC SMALL LETTER ZHE

з

&zcy;&#x00437;&#1079;

CYRILLIC SMALL LETTER ZE

и

&icy;&#x00438;&#1080;

CYRILLIC SMALL LETTER I

й

&jcy;&#x00439;&#1081;

CYRILLIC SMALL LETTER SHORT I

к

&kcy;&#x0043A;&#1082;

CYRILLIC SMALL LETTER KA

л

&lcy;&#x0043B;&#1083;

CYRILLIC SMALL LETTER EL

м

&mcy;&#x0043C;&#1084;

CYRILLIC SMALL LETTER EM

н

&ncy;&#x0043D;&#1085;

CYRILLIC SMALL LETTER EN

о

&ocy;&#x0043E;&#1086;

CYRILLIC SMALL LETTER O

п

&pcy;&#x0043F;&#1087;

CYRILLIC SMALL LETTER PE

р

&rcy;&#x00440;&#1088;

CYRILLIC SMALL LETTER ER

с

&scy;&#x00441;&#1089;

CYRILLIC SMALL LETTER ES

т

&tcy;&#x00442;&#1090;

CYRILLIC SMALL LETTER TE

у

&ucy;&#x00443;&#1091;

CYRILLIC SMALL LETTER U

ф

&fcy;&#x00444;&#1092;

CYRILLIC SMALL LETTER EF

х

&khcy;&#x00445;&#1093;

CYRILLIC SMALL LETTER HA

ц

&tscy;&#x00446;&#1094;

CYRILLIC SMALL LETTER TSE

ч

&chcy;&#x00447;&#1095;

CYRILLIC SMALL LETTER CHE

ш

&shcy;&#x00448;&#1096;

CYRILLIC SMALL LETTER SHA

щ

&shchcy;&#x00449;&#1097;

CYRILLIC SMALL LETTER SHCHA

ъ

&hardcy;&#x0044A;&#1098;

CYRILLIC SMALL LETTER HARD SIGN

ы

&ycy;&#x0044B;&#1099;

CYRILLIC SMALL LETTER YERU

ь

&softcy;&#x0044C;&#1100;

CYRILLIC SMALL LETTER SOFT SIGN

э

&ecy;&#x0044D;&#1101;

CYRILLIC SMALL LETTER E

ю

&yucy;&#x0044E;&#1102;

CYRILLIC SMALL LETTER YU

я

&yacy;&#x0044F;&#1103;

CYRILLIC SMALL LETTER YA

ё

&iocy;&#x00451;&#1105;

CYRILLIC SMALL LETTER IO

ђ

&djcy;&#x00452;&#1106;

CYRILLIC SMALL LETTER DJE

ѓ

&gjcy;&#x00453;&#1107;

CYRILLIC SMALL LETTER GJE

є

&jukcy;&#x00454;&#1108;

CYRILLIC SMALL LETTER UKRAINIAN IE

ѕ

&dscy;&#x00455;&#1109;

CYRILLIC SMALL LETTER DZE

і

&iukcy;&#x00456;&#1110;

CYRILLIC SMALL LETTER BYELORUSSIAN-UKRAINIAN I

ї

&yicy;&#x00457;&#1111;

CYRILLIC SMALL LETTER YI

ј

&jsercy;&#x00458;&#1112;

CYRILLIC SMALL LETTER JE

љ

&ljcy;&#x00459;&#1113;

CYRILLIC SMALL LETTER LJE

њ

&njcy;&#x0045A;&#1114;

CYRILLIC SMALL LETTER NJE

ћ

&tshcy;&#x0045B;&#1115;

CYRILLIC SMALL LETTER TSHE

ќ

&kjcy;&#x0045C;&#1116;

CYRILLIC SMALL LETTER KJE

ў

&ubrcy;&#x0045E;&#1118;

CYRILLIC SMALL LETTER SHORT U

џ

&dzcy;&#x0045F;&#1119;

CYRILLIC SMALL LETTER DZHE

&ensp;&#x02002;&#8194;

EN SPACE

&emsp;&#x02003;&#8195;

EM SPACE

&emsp13;&#x02004;&#8196;

THREE-PER-EM SPACE

&emsp14;&#x02005;&#8197;

FOUR-PER-EM SPACE

&numsp;&#x02007;&#8199;

FIGURE SPACE

&puncsp;&#x02008;&#8200;

PUNCTUATION SPACE

&thinsp; &ThinSpace;&#x02009;&#8201;

THIN SPACE

&hairsp; &VeryThinSpace;&#x0200A;&#8202;

HAIR SPACE

&ZeroWidthSpace; &NegativeVeryThinSpace; &NegativeThinSpace; &NegativeMediumSpace; &NegativeThickSpace;&#x0200B;&#8203;

ZERO WIDTH SPACE

&zwnj;&#x0200C;&#8204;

ZERO WIDTH NON-JOINER

&zwj;&#x0200D;&#8205;

ZERO WIDTH JOINER

&lrm;&#x0200E;&#8206;

LEFT-TO-RIGHT MARK

&rlm;&#x0200F;&#8207;

RIGHT-TO-LEFT MARK

&hyphen; &dash;&#x02010;&#8208;

HYPHEN

&ndash;&#x02013;&#8211;

EN DASH

półpauza

&mdash;&#x02014;&#8212;

EM DASH

pauza - myślnik

&horbar;&#x02015;&#8213;

HORIZONTAL BAR

&Verbar; &Vert;&#x02016;&#8214;

DOUBLE VERTICAL LINE

&lsquo; &OpenCurlyQuote;&#x02018;&#8216;

LEFT SINGLE QUOTATION MARK

lewy apostrof drukarski

&rsquo; &rsquor; &CloseCurlyQuote;&#x02019;&#8217;

RIGHT SINGLE QUOTATION MARK

prawy apostrof drukarski

&lsquor; &sbquo;&#x0201A;&#8218;

SINGLE LOW-9 QUOTATION MARK

przecinek

&ldquo; &OpenCurlyDoubleQuote;&#x0201C;&#8220;

LEFT DOUBLE QUOTATION MARK

lewy cudzysłów

&rdquo; &rdquor; &CloseCurlyDoubleQuote;&#x0201D;&#8221;

RIGHT DOUBLE QUOTATION MARK

prawy cudzysłów

&ldquor; &bdquo;&#x0201E;&#8222;

DOUBLE LOW-9 QUOTATION MARK

&dagger;&#x02020;&#8224;

DAGGER

znak krzyżyka

&Dagger; &ddagger;&#x02021;&#8225;

DOUBLE DAGGER

znak podwójnego krzyżyka

&bull; &bullet;&#x02022;&#8226;

BULLET

kropka

&nldr;&#x02025;&#8229;

TWO DOT LEADER

wielokropek

&hellip; &mldr;&#x02026;&#8230;

HORIZONTAL ELLIPSIS

&permil;&#x02030;&#8240;

PER MILLE SIGN

promil

&pertenk;&#x02031;&#8241;

PER TEN THOUSAND SIGN

&prime;&#x02032;&#8242;

PRIME

Minuty; Stopy

&Prime;&#x02033;&#8243;

DOUBLE PRIME

Sekundy; Cale

&tprime;&#x02034;&#8244;

TRIPLE PRIME

&bprime; &backprime;&#x02035;&#8245;

REVERSED PRIME

&lsaquo;&#x02039;&#8249;

SINGLE LEFT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK

&rsaquo;&#x0203A;&#8250;

SINGLE RIGHT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK

&oline;&#x0203E;&#8254;

OVERLINE

Nadkreślenie

&caret;&#x02041;&#8257;

CARET INSERTION POINT

&hybull;&#x02043;&#8259;

HYPHEN BULLET

&frasl;&#x02044;&#8260;

FRACTION SLASH

Ukośnik ułamkowy

&bsemi;&#x0204F;&#8271;

REVERSED SEMICOLON

&qprime;&#x02057;&#8279;

QUADRUPLE PRIME

&MediumSpace;&#x0205F;&#8287;

MEDIUM MATHEMATICAL SPACE

&NoBreak;&#x02060;&#8288;

WORD JOINER

&ApplyFunction; &af;&#x02061;&#8289;

FUNCTION APPLICATION

&InvisibleTimes; &it;&#x02062;&#8290;

INVISIBLE TIMES

&InvisibleComma; &ic;&#x02063;&#8291;

INVISIBLE SEPARATOR

&euro;&#x020AC;&#8364;

EURO SIGN

znak Euro

&tdot; &TripleDot;&#x020DB;&#8411;

COMBINING THREE DOTS ABOVE

&DotDot;&#x020DC;&#8412;

COMBINING FOUR DOTS ABOVE

&Copf; &complexes;&#x02102;&#8450;

DOUBLE-STRUCK CAPITAL C

&incare;&#x02105;&#8453;

CARE OF

&gscr;&#x0210A;&#8458;

SCRIPT SMALL G

&hamilt; &HilbertSpace; &Hscr;&#x0210B;&#8459;

SCRIPT CAPITAL H

&Hfr; &Poincareplane;&#x0210C;&#8460;

BLACK-LETTER CAPITAL H

&quaternions; &Hopf;&#x0210D;&#8461;

DOUBLE-STRUCK CAPITAL H

&planckh;&#x0210E;&#8462;

PLANCK CONSTANT

&planck; &hbar; &plankv; &hslash;&#x0210F;&#8463;

PLANCK CONSTANT OVER TWO PI

&Iscr; &imagline;&#x02110;&#8464;

SCRIPT CAPITAL I

&image; &Im; &imagpart; &Ifr;&#x02111;&#8465;

BLACK-LETTER CAPITAL I

&Lscr; &lagran; &Laplacetrf;&#x02112;&#8466;

SCRIPT CAPITAL L

&ell;&#x02113;&#8467;

SCRIPT SMALL L

&Nopf; &naturals;&#x02115;&#8469;

DOUBLE-STRUCK CAPITAL N

&numero;&#x02116;&#8470;

NUMERO SIGN

&copysr;&#x02117;&#8471;

SOUND RECORDING COPYRIGHT

&weierp; &wp;&#x02118;&#8472;

SCRIPT CAPITAL P

&Popf; &primes;&#x02119;&#8473;

DOUBLE-STRUCK CAPITAL P

&rationals; &Qopf;&#x0211A;&#8474;

DOUBLE-STRUCK CAPITAL Q

&Rscr; &realine;&#x0211B;&#8475;

SCRIPT CAPITAL R

&real; &Re; &realpart; &Rfr;&#x0211C;&#8476;

BLACK-LETTER CAPITAL R

&reals; &Ropf;&#x0211D;&#8477;

DOUBLE-STRUCK CAPITAL R

&rx;&#x0211E;&#8478;

PRESCRIPTION TAKE

&trade; &TRADE;&#x02122;&#8482;

TRADE MARK SIGN

znak handlowy

&integers; &Zopf;&#x02124;&#8484;

DOUBLE-STRUCK CAPITAL Z

&ohm;&#x02126;&#8486;

OHM SIGN

&mho;&#x02127;&#8487;

INVERTED OHM SIGN

&Zfr; &zeetrf;&#x02128;&#8488;

BLACK-LETTER CAPITAL Z

&iiota;&#x02129;&#8489;

TURNED GREEK SMALL LETTER IOTA

&angst;&#x0212B;&#8491;

ANGSTROM SIGN

&bernou; &Bernoullis; &Bscr;&#x0212C;&#8492;

SCRIPT CAPITAL B

&Cfr; &Cayleys;&#x0212D;&#8493;

BLACK-LETTER CAPITAL C

&escr;&#x0212F;&#8495;

SCRIPT SMALL E

&Escr; &expectation;&#x02130;&#8496;

SCRIPT CAPITAL E

&Fscr; &Fouriertrf;&#x02131;&#8497;

SCRIPT CAPITAL F

&phmmat; &Mellintrf; &Mscr;&#x02133;&#8499;

SCRIPT CAPITAL M

&order; &orderof; &oscr;&#x02134;&#8500;

SCRIPT SMALL O

&alefsym; &aleph;&#x02135;&#8501;

ALEF SYMBOL

&beth;&#x02136;&#8502;

BET SYMBOL

&gimel;&#x02137;&#8503;

GIMEL SYMBOL

&daleth;&#x02138;&#8504;

DALET SYMBOL

&CapitalDifferentialD; &DD;&#x02145;&#8517;

DOUBLE-STRUCK ITALIC CAPITAL D

&DifferentialD; &dd;&#x02146;&#8518;

DOUBLE-STRUCK ITALIC SMALL D

&ExponentialE; &exponentiale; &ee;&#x02147;&#8519;

DOUBLE-STRUCK ITALIC SMALL E

&ImaginaryI; &ii;&#x02148;&#8520;

DOUBLE-STRUCK ITALIC SMALL I

&frac13;&#x02153;&#8531;

VULGAR FRACTION ONE THIRD

&frac23;&#x02154;&#8532;

VULGAR FRACTION TWO THIRDS

&frac15;&#x02155;&#8533;

VULGAR FRACTION ONE FIFTH

&frac25;&#x02156;&#8534;

VULGAR FRACTION TWO FIFTHS

&frac35;&#x02157;&#8535;

VULGAR FRACTION THREE FIFTHS

&frac45;&#x02158;&#8536;

VULGAR FRACTION FOUR FIFTHS

&frac16;&#x02159;&#8537;

VULGAR FRACTION ONE SIXTH

&frac56;&#x0215A;&#8538;

VULGAR FRACTION FIVE SIXTHS

&frac18;&#x0215B;&#8539;

VULGAR FRACTION ONE EIGHTH

&frac38;&#x0215C;&#8540;

VULGAR FRACTION THREE EIGHTHS

&frac58;&#x0215D;&#8541;

VULGAR FRACTION FIVE EIGHTHS

&frac78;&#x0215E;&#8542;

VULGAR FRACTION SEVEN EIGHTHS

&larr; &leftarrow; &LeftArrow; &slarr; &ShortLeftArrow;&#x02190;&#8592;

LEFTWARDS ARROW

&uarr; &uparrow; &UpArrow; &ShortUpArrow;&#x02191;&#8593;

UPWARDS ARROW

&rarr; &rightarrow; &RightArrow; &srarr; &ShortRightArrow;&#x02192;&#8594;

RIGHTWARDS ARROW

&darr; &downarrow; &DownArrow; &ShortDownArrow;&#x02193;&#8595;

DOWNWARDS ARROW

&harr; &leftrightarrow; &LeftRightArrow;&#x02194;&#8596;

LEFT RIGHT ARROW

&varr; &updownarrow; &UpDownArrow;&#x02195;&#8597;

UP DOWN ARROW

&nwarr; &UpperLeftArrow; &nwarrow;&#x02196;&#8598;

NORTH WEST ARROW

&nearr; &UpperRightArrow; &nearrow;&#x02197;&#8599;

NORTH EAST ARROW

&searr; &searrow; &LowerRightArrow;&#x02198;&#8600;

SOUTH EAST ARROW

&swarr; &swarrow; &LowerLeftArrow;&#x02199;&#8601;

SOUTH WEST ARROW

&nlarr; &nleftarrow;&#x0219A;&#8602;

LEFTWARDS ARROW WITH STROKE

&nrarr; &nrightarrow;&#x0219B;&#8603;

RIGHTWARDS ARROW WITH STROKE

&rarrw; &rightsquigarrow;&#x0219D;&#8605;

RIGHTWARDS WAVE ARROW

&Larr; &twoheadleftarrow;&#x0219E;&#8606;

LEFTWARDS TWO HEADED ARROW

&Uarr;&#x0219F;&#8607;

UPWARDS TWO HEADED ARROW

&Rarr; &twoheadrightarrow;&#x021A0;&#8608;

RIGHTWARDS TWO HEADED ARROW

&Darr;&#x021A1;&#8609;

DOWNWARDS TWO HEADED ARROW

&larrtl; &leftarrowtail;&#x021A2;&#8610;

LEFTWARDS ARROW WITH TAIL

&rarrtl; &rightarrowtail;&#x021A3;&#8611;

RIGHTWARDS ARROW WITH TAIL

&LeftTeeArrow; &mapstoleft;&#x021A4;&#8612;

LEFTWARDS ARROW FROM BAR

&UpTeeArrow; &mapstoup;&#x021A5;&#8613;

UPWARDS ARROW FROM BAR

&map; &RightTeeArrow; &mapsto;&#x021A6;&#8614;

RIGHTWARDS ARROW FROM BAR

&DownTeeArrow; &mapstodown;&#x021A7;&#8615;

DOWNWARDS ARROW FROM BAR

&larrhk; &hookleftarrow;&#x021A9;&#8617;

LEFTWARDS ARROW WITH HOOK

&rarrhk; &hookrightarrow;&#x021AA;&#8618;

RIGHTWARDS ARROW WITH HOOK

&larrlp; &looparrowleft;&#x021AB;&#8619;

LEFTWARDS ARROW WITH LOOP

&rarrlp; &looparrowright;&#x021AC;&#8620;

RIGHTWARDS ARROW WITH LOOP

&harrw; &leftrightsquigarrow;&#x021AD;&#8621;

LEFT RIGHT WAVE ARROW

&nharr; &nleftrightarrow;&#x021AE;&#8622;

LEFT RIGHT ARROW WITH STROKE

&lsh; &Lsh;&#x021B0;&#8624;

UPWARDS ARROW WITH TIP LEFTWARDS

&rsh; &Rsh;&#x021B1;&#8625;

UPWARDS ARROW WITH TIP RIGHTWARDS

&ldsh;&#x021B2;&#8626;

DOWNWARDS ARROW WITH TIP LEFTWARDS

&rdsh;&#x021B3;&#8627;

DOWNWARDS ARROW WITH TIP RIGHTWARDS

&crarr;&#x021B5;&#8629;

DOWNWARDS ARROW WITH CORNER LEFTWARDS

&cularr; &curvearrowleft;&#x021B6;&#8630;

ANTICLOCKWISE TOP SEMICIRCLE ARROW

&curarr; &curvearrowright;&#x021B7;&#8631;

CLOCKWISE TOP SEMICIRCLE ARROW

&olarr; &circlearrowleft;&#x021BA;&#8634;

ANTICLOCKWISE OPEN CIRCLE ARROW

&orarr; &circlearrowright;&#x021BB;&#8635;

CLOCKWISE OPEN CIRCLE ARROW

&lharu; &LeftVector; &leftharpoonup;&#x021BC;&#8636;

LEFTWARDS HARPOON WITH BARB UPWARDS

&lhard; &leftharpoondown; &DownLeftVector;&#x021BD;&#8637;

LEFTWARDS HARPOON WITH BARB DOWNWARDS

&uharr; &upharpoonright; &RightUpVector;&#x021BE;&#8638;

UPWARDS HARPOON WITH BARB RIGHTWARDS

&uharl; &upharpoonleft; &LeftUpVector;&#x021BF;&#8639;

UPWARDS HARPOON WITH BARB LEFTWARDS

&rharu; &RightVector; &rightharpoonup;&#x021C0;&#8640;

RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB UPWARDS

&rhard; &rightharpoondown; &DownRightVector;&#x021C1;&#8641;

RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB DOWNWARDS

&dharr; &RightDownVector; &downharpoonright;&#x021C2;&#8642;

DOWNWARDS HARPOON WITH BARB RIGHTWARDS

&dharl; &LeftDownVector; &downharpoonleft;&#x021C3;&#8643;

DOWNWARDS HARPOON WITH BARB LEFTWARDS

&rlarr; &rightleftarrows; &RightArrowLeftArrow;&#x021C4;&#8644;

RIGHTWARDS ARROW OVER LEFTWARDS ARROW

&udarr; &UpArrowDownArrow;&#x021C5;&#8645;

UPWARDS ARROW LEFTWARDS OF DOWNWARDS ARROW

&lrarr; &leftrightarrows; &LeftArrowRightArrow;&#x021C6;&#8646;

LEFTWARDS ARROW OVER RIGHTWARDS ARROW

&llarr; &leftleftarrows;&#x021C7;&#8647;

LEFTWARDS PAIRED ARROWS

&uuarr; &upuparrows;&#x021C8;&#8648;

UPWARDS PAIRED ARROWS

&rrarr; &rightrightarrows;&#x021C9;&#8649;

RIGHTWARDS PAIRED ARROWS

&ddarr; &downdownarrows;&#x021CA;&#8650;

DOWNWARDS PAIRED ARROWS

&lrhar; &ReverseEquilibrium; &leftrightharpoons;&#x021CB;&#8651;

LEFTWARDS HARPOON OVER RIGHTWARDS HARPOON

&rlhar; &rightleftharpoons; &Equilibrium;&#x021CC;&#8652;

RIGHTWARDS HARPOON OVER LEFTWARDS HARPOON

&nlArr; &nLeftarrow;&#x021CD;&#8653;

LEFTWARDS DOUBLE ARROW WITH STROKE

&nhArr; &nLeftrightarrow;&#x021CE;&#8654;

LEFT RIGHT DOUBLE ARROW WITH STROKE

&nrArr; &nRightarrow;&#x021CF;&#8655;

RIGHTWARDS DOUBLE ARROW WITH STROKE

&lArr; &Leftarrow; &DoubleLeftArrow;&#x021D0;&#8656;

LEFTWARDS DOUBLE ARROW

&uArr; &Uparrow; &DoubleUpArrow;&#x021D1;&#8657;

UPWARDS DOUBLE ARROW

&rArr; &Rightarrow; &Implies; &DoubleRightArrow;&#x021D2;&#8658;

RIGHTWARDS DOUBLE ARROW

&dArr; &Downarrow; &DoubleDownArrow;&#x021D3;&#8659;

DOWNWARDS DOUBLE ARROW

&hArr; &Leftrightarrow; &DoubleLeftRightArrow; &iff;&#x021D4;&#8660;

LEFT RIGHT DOUBLE ARROW

&vArr; &Updownarrow; &DoubleUpDownArrow;&#x021D5;&#8661;

UP DOWN DOUBLE ARROW

&nwArr;&#x021D6;&#8662;

NORTH WEST DOUBLE ARROW

&neArr;&#x021D7;&#8663;

NORTH EAST DOUBLE ARROW

&seArr;&#x021D8;&#8664;

SOUTH EAST DOUBLE ARROW

&swArr;&#x021D9;&#8665;

SOUTH WEST DOUBLE ARROW

&lAarr; &Lleftarrow;&#x021DA;&#8666;

LEFTWARDS TRIPLE ARROW

&rAarr; &Rrightarrow;&#x021DB;&#8667;

RIGHTWARDS TRIPLE ARROW

&zigrarr;&#x021DD;&#8669;

RIGHTWARDS SQUIGGLE ARROW

&larrb; &LeftArrowBar;&#x021E4;&#8676;

LEFTWARDS ARROW TO BAR

&rarrb; &RightArrowBar;&#x021E5;&#8677;

RIGHTWARDS ARROW TO BAR

&duarr; &DownArrowUpArrow;&#x021F5;&#8693;

DOWNWARDS ARROW LEFTWARDS OF UPWARDS ARROW

&loarr;&#x021FD;&#8701;

LEFTWARDS OPEN-HEADED ARROW

&roarr;&#x021FE;&#8702;

RIGHTWARDS OPEN-HEADED ARROW

&hoarr;&#x021FF;&#8703;

LEFT RIGHT OPEN-HEADED ARROW

&forall; &ForAll;&#x02200;&#8704;

FOR ALL

&comp; &complement;&#x02201;&#8705;

COMPLEMENT

&part; &PartialD;&#x02202;&#8706;

PARTIAL DIFFERENTIAL

&exist; &Exists;&#x02203;&#8707;

THERE EXISTS

&nexist; &NotExists; &nexists;&#x02204;&#8708;

THERE DOES NOT EXIST

&empty; &emptyset; &emptyv; &varnothing;&#x02205;&#8709;

EMPTY SET

&nabla; &Del;&#x02207;&#8711;

NABLA

&isin; &isinv; &Element; &in;&#x02208;&#8712;

ELEMENT OF

&notin; &NotElement; &notinva;&#x02209;&#8713;

NOT AN ELEMENT OF

&niv; &ReverseElement; &ni; &SuchThat;&#x0220B;&#8715;

CONTAINS AS MEMBER

&notni; &notniva; &NotReverseElement;&#x0220C;&#8716;

DOES NOT CONTAIN AS MEMBER

&prod; &Product;&#x0220F;&#8719;

N-ARY PRODUCT

&coprod; &Coproduct;&#x02210;&#8720;

N-ARY COPRODUCT

&sum; &Sum;&#x02211;&#8721;

N-ARY SUMMATION

&minus;&#x02212;&#8722;

MINUS SIGN

&mnplus; &mp; &MinusPlus;&#x02213;&#8723;

MINUS-OR-PLUS SIGN

&plusdo; &dotplus;&#x02214;&#8724;

DOT PLUS

&setmn; &setminus; &Backslash; &ssetmn; &smallsetminus;&#x02216;&#8726;

SET MINUS

&lowast;&#x02217;&#8727;

ASTERISK OPERATOR

&compfn; &SmallCircle;&#x02218;&#8728;

RING OPERATOR

&radic; &Sqrt;&#x0221A;&#8730;

SQUARE ROOT

&prop; &propto; &Proportional; &vprop; &varpropto;&#x0221D;&#8733;

PROPORTIONAL TO

&infin;&#x0221E;&#8734;

INFINITY

&angrt;&#x0221F;&#8735;

RIGHT ANGLE

&ang; &angle;&#x02220;&#8736;

ANGLE

&angmsd; &measuredangle;&#x02221;&#8737;

MEASURED ANGLE

&angsph;&#x02222;&#8738;

SPHERICAL ANGLE

&mid; &VerticalBar; &smid; &shortmid;&#x02223;&#8739;

DIVIDES

&nmid; &NotVerticalBar; &nsmid; &nshortmid;&#x02224;&#8740;

DOES NOT DIVIDE

&par; &parallel; &DoubleVerticalBar; &spar; &shortparallel;&#x02225;&#8741;

PARALLEL TO

&npar; &nparallel; &NotDoubleVerticalBar; &nspar; &nshortparallel;&#x02226;&#8742;

NOT PARALLEL TO

&and; &wedge;&#x02227;&#8743;

LOGICAL AND

&or; &vee;&#x02228;&#8744;

LOGICAL OR

&cap;&#x02229;&#8745;

INTERSECTION

&cup;&#x0222A;&#8746;

UNION

&int; &Integral;&#x0222B;&#8747;

INTEGRAL

&Int;&#x0222C;&#8748;

DOUBLE INTEGRAL

&tint; &iiint;&#x0222D;&#8749;

TRIPLE INTEGRAL

&conint; &oint; &ContourIntegral;&#x0222E;&#8750;

CONTOUR INTEGRAL

&Conint; &DoubleContourIntegral;&#x0222F;&#8751;

SURFACE INTEGRAL

&Cconint;&#x02230;&#8752;

VOLUME INTEGRAL

&cwint;&#x02231;&#8753;

CLOCKWISE INTEGRAL

&cwconint; &ClockwiseContourIntegral;&#x02232;&#8754;

CLOCKWISE CONTOUR INTEGRAL

&awconint; &CounterClockwiseContourIntegral;&#x02233;&#8755;

ANTICLOCKWISE CONTOUR INTEGRAL

&there4; &therefore; &Therefore;&#x02234;&#8756;

THEREFORE

&becaus; &because; &Because;&#x02235;&#8757;

BECAUSE

&ratio;&#x02236;&#8758;

RATIO

&Colon; &Proportion;&#x02237;&#8759;

PROPORTION

&minusd; &dotminus;&#x02238;&#8760;

DOT MINUS

&mDDot;&#x0223A;&#8762;

GEOMETRIC PROPORTION

&homtht;&#x0223B;&#8763;

HOMOTHETIC

&sim; &Tilde; &thksim; &thicksim;&#x0223C;&#8764;

TILDE OPERATOR

&bsim; &backsim;&#x0223D;&#8765;

REVERSED TILDE

&ac; &mstpos;&#x0223E;&#8766;

INVERTED LAZY S

&acd;&#x0223F;&#8767;

SINE WAVE

&wreath; &VerticalTilde; &wr;&#x02240;&#8768;

WREATH PRODUCT

&nsim; &NotTilde;&#x02241;&#8769;

NOT TILDE

&esim; &EqualTilde; &eqsim;&#x02242;&#8770;

MINUS TILDE

&sime; &TildeEqual; &simeq;&#x02243;&#8771;

ASYMPTOTICALLY EQUAL TO

&nsime; &nsimeq; &NotTildeEqual;&#x02244;&#8772;

NOT ASYMPTOTICALLY EQUAL TO

&cong; &TildeFullEqual;&#x02245;&#8773;

APPROXIMATELY EQUAL TO

&simne;&#x02246;&#8774;

APPROXIMATELY BUT NOT ACTUALLY EQUAL TO

&ncong; &NotTildeFullEqual;&#x02247;&#8775;

NEITHER APPROXIMATELY NOR ACTUALLY EQUAL TO

&asymp; &ap; &TildeTilde; &approx; &thkap; &thickapprox;&#x02248;&#8776;

ALMOST EQUAL TO

&nap; &NotTildeTilde; &napprox;&#x02249;&#8777;

NOT ALMOST EQUAL TO

&ape; &approxeq;&#x0224A;&#8778;

ALMOST EQUAL OR EQUAL TO

&apid;&#x0224B;&#8779;

TRIPLE TILDE

&bcong; &backcong;&#x0224C;&#8780;

ALL EQUAL TO

&asympeq; &CupCap;&#x0224D;&#8781;

EQUIVALENT TO

&bump; &HumpDownHump; &Bumpeq;&#x0224E;&#8782;

GEOMETRICALLY EQUIVALENT TO

&bumpe; &HumpEqual; &bumpeq;&#x0224F;&#8783;

DIFFERENCE BETWEEN

&esdot; &DotEqual; &doteq;&#x02250;&#8784;

APPROACHES THE LIMIT

&eDot; &doteqdot;&#x02251;&#8785;

GEOMETRICALLY EQUAL TO

&efDot; &fallingdotseq;&#x02252;&#8786;

APPROXIMATELY EQUAL TO OR THE IMAGE OF

&erDot; &risingdotseq;&#x02253;&#8787;

IMAGE OF OR APPROXIMATELY EQUAL TO

&colone; &coloneq; &Assign;&#x02254;&#8788;

COLON EQUALS

&ecolon; &eqcolon;&#x02255;&#8789;

EQUALS COLON

&ecir; &eqcirc;&#x02256;&#8790;

RING IN EQUAL TO

&cire; &circeq;&#x02257;&#8791;

RING EQUAL TO

&wedgeq;&#x02259;&#8793;

ESTIMATES

&veeeq;&#x0225A;&#8794;

EQUIANGULAR TO

&trie; &triangleq;&#x0225C;&#8796;

DELTA EQUAL TO

&equest; &questeq;&#x0225F;&#8799;

QUESTIONED EQUAL TO

&ne; &NotEqual;&#x02260;&#8800;

NOT EQUAL TO

&equiv; &Congruent;&#x02261;&#8801;

IDENTICAL TO

&nequiv; &NotCongruent;&#x02262;&#8802;

NOT IDENTICAL TO

&le; &leq;&#x02264;&#8804;

LESS-THAN OR EQUAL TO

&ge; &GreaterEqual; &geq;&#x02265;&#8805;

GREATER-THAN OR EQUAL TO

&lE; &LessFullEqual; &leqq;&#x02266;&#8806;

LESS-THAN OVER EQUAL TO

&gE; &GreaterFullEqual; &geqq;&#x02267;&#8807;

GREATER-THAN OVER EQUAL TO

&lnE; &lneqq;&#x02268;&#8808;

LESS-THAN BUT NOT EQUAL TO

&gnE; &gneqq;&#x02269;&#8809;

GREATER-THAN BUT NOT EQUAL TO

&Lt; &NestedLessLess; &ll;&#x0226A;&#8810;

MUCH LESS-THAN

&Gt; &NestedGreaterGreater; &gg;&#x0226B;&#8811;

MUCH GREATER-THAN

&twixt; &between;&#x0226C;&#8812;

BETWEEN

&NotCupCap;&#x0226D;&#8813;

NOT EQUIVALENT TO

&nlt; &NotLess; &nless;&#x0226E;&#8814;

NOT LESS-THAN

&ngt; &NotGreater; &ngtr;&#x0226F;&#8815;

NOT GREATER-THAN

&nle; &NotLessEqual; &nleq;&#x02270;&#8816;

NEITHER LESS-THAN NOR EQUAL TO

&nge; &NotGreaterEqual; &ngeq;&#x02271;&#8817;

NEITHER GREATER-THAN NOR EQUAL TO

&lsim; &LessTilde; &lesssim;&#x02272;&#8818;

LESS-THAN OR EQUIVALENT TO

&gsim; &gtrsim; &GreaterTilde;&#x02273;&#8819;

GREATER-THAN OR EQUIVALENT TO

&nlsim; &NotLessTilde;&#x02274;&#8820;

NEITHER LESS-THAN NOR EQUIVALENT TO

&ngsim; &NotGreaterTilde;&#x02275;&#8821;

NEITHER GREATER-THAN NOR EQUIVALENT TO

&lg; &lessgtr; &LessGreater;&#x02276;&#8822;

LESS-THAN OR GREATER-THAN

&gl; &gtrless; &GreaterLess;&#x02277;&#8823;

GREATER-THAN OR LESS-THAN

&ntlg; &NotLessGreater;&#x02278;&#8824;

NEITHER LESS-THAN NOR GREATER-THAN

&ntgl; &NotGreaterLess;&#x02279;&#8825;

NEITHER GREATER-THAN NOR LESS-THAN

&pr; &Precedes; &prec;&#x0227A;&#8826;

PRECEDES

&sc; &Succeeds; &succ;&#x0227B;&#8827;

SUCCEEDS

&prcue; &PrecedesSlantEqual; &preccurlyeq;&#x0227C;&#8828;

PRECEDES OR EQUAL TO

&sccue; &SucceedsSlantEqual; &succcurlyeq;&#x0227D;&#8829;

SUCCEEDS OR EQUAL TO

&prsim; &precsim; &PrecedesTilde;&#x0227E;&#8830;

PRECEDES OR EQUIVALENT TO

&scsim; &succsim; &SucceedsTilde;&#x0227F;&#8831;

SUCCEEDS OR EQUIVALENT TO

&npr; &nprec; &NotPrecedes;&#x02280;&#8832;

DOES NOT PRECEDE

&nsc; &nsucc; &NotSucceeds;&#x02281;&#8833;

DOES NOT SUCCEED

&sub; &subset;&#x02282;&#8834;

SUBSET OF

&sup; &supset; &Superset;&#x02283;&#8835;

SUPERSET OF

&nsub;&#x02284;&#8836;

NOT A SUBSET OF

&nsup;&#x02285;&#8837;

NOT A SUPERSET OF

&sube; &SubsetEqual; &subseteq;&#x02286;&#8838;

SUBSET OF OR EQUAL TO

&supe; &supseteq; &SupersetEqual;&#x02287;&#8839;

SUPERSET OF OR EQUAL TO

&nsube; &nsubseteq; &NotSubsetEqual;&#x02288;&#8840;

NEITHER A SUBSET OF NOR EQUAL TO

&nsupe; &nsupseteq; &NotSupersetEqual;&#x02289;&#8841;

NEITHER A SUPERSET OF NOR EQUAL TO

&subne; &subsetneq;&#x0228A;&#8842;

SUBSET OF WITH NOT EQUAL TO

&supne; &supsetneq;&#x0228B;&#8843;

SUPERSET OF WITH NOT EQUAL TO

&cupdot;&#x0228D;&#8845;

MULTISET MULTIPLICATION

&uplus; &UnionPlus;&#x0228E;&#8846;

MULTISET UNION

&sqsub; &SquareSubset; &sqsubset;&#x0228F;&#8847;

SQUARE IMAGE OF

&sqsup; &SquareSuperset; &sqsupset;&#x02290;&#8848;

SQUARE ORIGINAL OF

&sqsube; &SquareSubsetEqual; &sqsubseteq;&#x02291;&#8849;

SQUARE IMAGE OF OR EQUAL TO

&sqsupe; &SquareSupersetEqual; &sqsupseteq;&#x02292;&#8850;

SQUARE ORIGINAL OF OR EQUAL TO

&sqcap; &SquareIntersection;&#x02293;&#8851;

SQUARE CAP

&sqcup; &SquareUnion;&#x02294;&#8852;

SQUARE CUP

&oplus; &CirclePlus;&#x02295;&#8853;

CIRCLED PLUS

&ominus; &CircleMinus;&#x02296;&#8854;

CIRCLED MINUS

&otimes; &CircleTimes;&#x02297;&#8855;

CIRCLED TIMES

&osol;&#x02298;&#8856;

CIRCLED DIVISION SLASH

&odot; &CircleDot;&#x02299;&#8857;

CIRCLED DOT OPERATOR

&ocir; &circledcirc;&#x0229A;&#8858;

CIRCLED RING OPERATOR

&oast; &circledast;&#x0229B;&#8859;

CIRCLED ASTERISK OPERATOR

&odash; &circleddash;&#x0229D;&#8861;

CIRCLED DASH

&plusb; &boxplus;&#x0229E;&#8862;

SQUARED PLUS

&minusb; &boxminus;&#x0229F;&#8863;

SQUARED MINUS

&timesb; &boxtimes;&#x022A0;&#8864;

SQUARED TIMES

&sdotb; &dotsquare;&#x022A1;&#8865;

SQUARED DOT OPERATOR

&vdash; &RightTee;&#x022A2;&#8866;

RIGHT TACK

&dashv; &LeftTee;&#x022A3;&#8867;

LEFT TACK

&top; &DownTee;&#x022A4;&#8868;

DOWN TACK

&bottom; &bot; &perp; &UpTee;&#x022A5;&#8869;

UP TACK

&models;&#x022A7;&#8871;

MODELS

&vDash; &DoubleRightTee;&#x022A8;&#8872;

TRUE

&Vdash;&#x022A9;&#8873;

FORCES

&Vvdash;&#x022AA;&#8874;

TRIPLE VERTICAL BAR RIGHT TURNSTILE

&VDash;&#x022AB;&#8875;

DOUBLE VERTICAL BAR DOUBLE RIGHT TURNSTILE

&nvdash;&#x022AC;&#8876;

DOES NOT PROVE

&nvDash;&#x022AD;&#8877;

NOT TRUE

&nVdash;&#x022AE;&#8878;

DOES NOT FORCE

&nVDash;&#x022AF;&#8879;

NEGATED DOUBLE VERTICAL BAR DOUBLE RIGHT TURNSTILE

&prurel;&#x022B0;&#8880;

PRECEDES UNDER RELATION

&vltri; &vartriangleleft; &LeftTriangle;&#x022B2;&#8882;

NORMAL SUBGROUP OF

&vrtri; &vartriangleright; &RightTriangle;&#x022B3;&#8883;

CONTAINS AS NORMAL SUBGROUP

&ltrie; &trianglelefteq; &LeftTriangleEqual;&#x022B4;&#8884;

NORMAL SUBGROUP OF OR EQUAL TO

&rtrie; &trianglerighteq; &RightTriangleEqual;&#x022B5;&#8885;

CONTAINS AS NORMAL SUBGROUP OR EQUAL TO

&origof;&#x022B6;&#8886;

ORIGINAL OF

&imof;&#x022B7;&#8887;

IMAGE OF

&mumap; &multimap;&#x022B8;&#8888;

MULTIMAP

&hercon;&#x022B9;&#8889;

HERMITIAN CONJUGATE MATRIX

&intcal; &intercal;&#x022BA;&#8890;

INTERCALATE

&veebar;&#x022BB;&#8891;

XOR

&barvee;&#x022BD;&#8893;

NOR

&angrtvb;&#x022BE;&#8894;

RIGHT ANGLE WITH ARC

&lrtri;&#x022BF;&#8895;

RIGHT TRIANGLE

&xwedge; &Wedge; &bigwedge;&#x022C0;&#8896;

N-ARY LOGICAL AND

&xvee; &Vee; &bigvee;&#x022C1;&#8897;

N-ARY LOGICAL OR

&xcap; &Intersection; &bigcap;&#x022C2;&#8898;

N-ARY INTERSECTION

&xcup; &Union; &bigcup;&#x022C3;&#8899;

N-ARY UNION

&diam; &diamond; &Diamond;&#x022C4;&#8900;

DIAMOND OPERATOR

&sdot;&#x022C5;&#8901;

DOT OPERATOR

&sstarf; &Star;&#x022C6;&#8902;

STAR OPERATOR

&divonx; &divideontimes;&#x022C7;&#8903;

DIVISION TIMES

&bowtie;&#x022C8;&#8904;

BOWTIE

&ltimes;&#x022C9;&#8905;

LEFT NORMAL FACTOR SEMIDIRECT PRODUCT

&rtimes;&#x022CA;&#8906;

RIGHT NORMAL FACTOR SEMIDIRECT PRODUCT

&lthree; &leftthreetimes;&#x022CB;&#8907;

LEFT SEMIDIRECT PRODUCT

&rthree; &rightthreetimes;&#x022CC;&#8908;

RIGHT SEMIDIRECT PRODUCT

&bsime; &backsimeq;&#x022CD;&#8909;

REVERSED TILDE EQUALS

&cuvee; &curlyvee;&#x022CE;&#8910;

CURLY LOGICAL OR

&cuwed; &curlywedge;&#x022CF;&#8911;

CURLY LOGICAL AND

&Sub; &Subset;&#x022D0;&#8912;

DOUBLE SUBSET

&Sup; &Supset;&#x022D1;&#8913;

DOUBLE SUPERSET

&Cap;&#x022D2;&#8914;

DOUBLE INTERSECTION

&Cup;&#x022D3;&#8915;

DOUBLE UNION

&fork; &pitchfork;&#x022D4;&#8916;

PITCHFORK

&epar;&#x022D5;&#8917;

EQUAL AND PARALLEL TO

&ltdot; &lessdot;&#x022D6;&#8918;

LESS-THAN WITH DOT

&gtdot; &gtrdot;&#x022D7;&#8919;

GREATER-THAN WITH DOT

&Ll;&#x022D8;&#8920;

VERY MUCH LESS-THAN

&Gg; &ggg;&#x022D9;&#8921;

VERY MUCH GREATER-THAN

&leg; &LessEqualGreater; &lesseqgtr;&#x022DA;&#8922;

LESS-THAN EQUAL TO OR GREATER-THAN

&gel; &gtreqless; &GreaterEqualLess;&#x022DB;&#8923;

GREATER-THAN EQUAL TO OR LESS-THAN

&cuepr; &curlyeqprec;&#x022DE;&#8926;

EQUAL TO OR PRECEDES

&cuesc; &curlyeqsucc;&#x022DF;&#8927;

EQUAL TO OR SUCCEEDS

&nprcue; &NotPrecedesSlantEqual;&#x022E0;&#8928;

DOES NOT PRECEDE OR EQUAL

&nsccue; &NotSucceedsSlantEqual;&#x022E1;&#8929;

DOES NOT SUCCEED OR EQUAL

&nsqsube; &NotSquareSubsetEqual;&#x022E2;&#8930;

NOT SQUARE IMAGE OF OR EQUAL TO

&nsqsupe; &NotSquareSupersetEqual;&#x022E3;&#8931;

NOT SQUARE ORIGINAL OF OR EQUAL TO

&lnsim;&#x022E6;&#8934;

LESS-THAN BUT NOT EQUIVALENT TO

&gnsim;&#x022E7;&#8935;

GREATER-THAN BUT NOT EQUIVALENT TO

&prnsim; &precnsim;&#x022E8;&#8936;

PRECEDES BUT NOT EQUIVALENT TO

&scnsim; &succnsim;&#x022E9;&#8937;

SUCCEEDS BUT NOT EQUIVALENT TO

&nltri; &ntriangleleft; &NotLeftTriangle;&#x022EA;&#8938;

NOT NORMAL SUBGROUP OF

&nrtri; &ntriangleright; &NotRightTriangle;&#x022EB;&#8939;

DOES NOT CONTAIN AS NORMAL SUBGROUP

&nltrie; &ntrianglelefteq; &NotLeftTriangleEqual;&#x022EC;&#8940;

NOT NORMAL SUBGROUP OF OR EQUAL TO

&nrtrie; &ntrianglerighteq; &NotRightTriangleEqual;&#x022ED;&#8941;

DOES NOT CONTAIN AS NORMAL SUBGROUP OR EQUAL

&vellip;&#x022EE;&#8942;

VERTICAL ELLIPSIS

&ctdot;&#x022EF;&#8943;

MIDLINE HORIZONTAL ELLIPSIS

&utdot;&#x022F0;&#8944;

UP RIGHT DIAGONAL ELLIPSIS

&dtdot;&#x022F1;&#8945;

DOWN RIGHT DIAGONAL ELLIPSIS

&disin;&#x022F2;&#8946;

ELEMENT OF WITH LONG HORIZONTAL STROKE

&isinsv;&#x022F3;&#8947;

ELEMENT OF WITH VERTICAL BAR AT END OF HORIZONTAL STROKE

&isins;&#x022F4;&#8948;

SMALL ELEMENT OF WITH VERTICAL BAR AT END OF HORIZONTAL STROKE

&isindot;&#x022F5;&#8949;

ELEMENT OF WITH DOT ABOVE

&notinvc;&#x022F6;&#8950;

ELEMENT OF WITH OVERBAR

&notinvb;&#x022F7;&#8951;

SMALL ELEMENT OF WITH OVERBAR

&isinE;&#x022F9;&#8953;

ELEMENT OF WITH TWO HORIZONTAL STROKES

&nisd;&#x022FA;&#8954;

CONTAINS WITH LONG HORIZONTAL STROKE

&xnis;&#x022FB;&#8955;

CONTAINS WITH VERTICAL BAR AT END OF HORIZONTAL STROKE

&nis;&#x022FC;&#8956;

SMALL CONTAINS WITH VERTICAL BAR AT END OF HORIZONTAL STROKE

&notnivc;&#x022FD;&#8957;

CONTAINS WITH OVERBAR

&notnivb;&#x022FE;&#8958;

SMALL CONTAINS WITH OVERBAR

&barwed; &barwedge;&#x02305;&#8965;

PROJECTIVE

&Barwed; &doublebarwedge;&#x02306;&#8966;

PERSPECTIVE

&lceil; &LeftCeiling;&#x02308;&#8968;

LEFT CEILING

&rceil; &RightCeiling;&#x02309;&#8969;

RIGHT CEILING

&lfloor; &LeftFloor;&#x0230A;&#8970;

LEFT FLOOR

&rfloor; &RightFloor;&#x0230B;&#8971;

RIGHT FLOOR

&drcrop;&#x0230C;&#8972;

BOTTOM RIGHT CROP

&dlcrop;&#x0230D;&#8973;

BOTTOM LEFT CROP

&urcrop;&#x0230E;&#8974;

TOP RIGHT CROP

&ulcrop;&#x0230F;&#8975;

TOP LEFT CROP

&bnot;&#x02310;&#8976;

REVERSED NOT SIGN

&profline;&#x02312;&#8978;

ARC

&profsurf;&#x02313;&#8979;

SEGMENT

&telrec;&#x02315;&#8981;

TELEPHONE RECORDER

&target;&#x02316;&#8982;

POSITION INDICATOR

&ulcorn; &ulcorner;&#x0231C;&#8988;

TOP LEFT CORNER

&urcorn; &urcorner;&#x0231D;&#8989;

TOP RIGHT CORNER

&dlcorn; &llcorner;&#x0231E;&#8990;

BOTTOM LEFT CORNER

&drcorn; &lrcorner;&#x0231F;&#8991;

BOTTOM RIGHT CORNER

&frown; &sfrown;&#x02322;&#8994;

FROWN

&smile; &ssmile;&#x02323;&#8995;

SMILE

&cylcty;&#x0232D;&#9005;

CYLINDRICITY

&profalar;&#x0232E;&#9006;

ALL AROUND-PROFILE

&topbot;&#x02336;&#9014;

APL FUNCTIONAL SYMBOL I-BEAM

&ovbar;&#x0233D;&#9021;

APL FUNCTIONAL SYMBOL CIRCLE STILE

&solbar;&#x0233F;&#9023;

APL FUNCTIONAL SYMBOL SLASH BAR

&angzarr;&#x0237C;&#9084;

RIGHT ANGLE WITH DOWNWARDS ZIGZAG ARROW

&lmoust; &lmoustache;&#x023B0;&#9136;

UPPER LEFT OR LOWER RIGHT CURLY BRACKET SECTION

&rmoust; &rmoustache;&#x023B1;&#9137;

UPPER RIGHT OR LOWER LEFT CURLY BRACKET SECTION

&tbrk; &OverBracket;&#x023B4;&#9140;

TOP SQUARE BRACKET

&bbrk; &UnderBracket;&#x023B5;&#9141;

BOTTOM SQUARE BRACKET

&bbrktbrk;&#x023B6;&#9142;

BOTTOM SQUARE BRACKET OVER TOP SQUARE BRACKET

&OverParenthesis;&#x023DC;&#9180;

TOP PARENTHESIS

&UnderParenthesis;&#x023DD;&#9181;

BOTTOM PARENTHESIS

&OverBrace;&#x023DE;&#9182;

TOP CURLY BRACKET

&UnderBrace;&#x023DF;&#9183;

BOTTOM CURLY BRACKET

&trpezium;&#x023E2;&#9186;

WHITE TRAPEZIUM

&elinters;&#x023E7;&#9191;

ELECTRICAL INTERSECTION

&blank;&#x02423;&#9251;

OPEN BOX

&oS; &circledS;&#x024C8;&#9416;

CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER S

&boxh; &HorizontalLine;&#x02500;&#9472;

BOX DRAWINGS LIGHT HORIZONTAL

&boxv;&#x02502;&#9474;

BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL

&boxdr;&#x0250C;&#9484;

BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND RIGHT

&boxdl;&#x02510;&#9488;

BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND LEFT

&boxur;&#x02514;&#9492;

BOX DRAWINGS LIGHT UP AND RIGHT

&boxul;&#x02518;&#9496;

BOX DRAWINGS LIGHT UP AND LEFT

&boxvr;&#x0251C;&#9500;

BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND RIGHT

&boxvl;&#x02524;&#9508;

BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND LEFT

&boxhd;&#x0252C;&#9516;

BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND HORIZONTAL

&boxhu;&#x02534;&#9524;

BOX DRAWINGS LIGHT UP AND HORIZONTAL

&boxvh;&#x0253C;&#9532;

BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND HORIZONTAL

&boxH;&#x02550;&#9552;

BOX DRAWINGS DOUBLE HORIZONTAL

&boxV;&#x02551;&#9553;

BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL

&boxdR;&#x02552;&#9554;

BOX DRAWINGS DOWN SINGLE AND RIGHT DOUBLE

&boxDr;&#x02553;&#9555;

BOX DRAWINGS DOWN DOUBLE AND RIGHT SINGLE

&boxDR;&#x02554;&#9556;

BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND RIGHT

&boxdL;&#x02555;&#9557;

BOX DRAWINGS DOWN SINGLE AND LEFT DOUBLE

&boxDl;&#x02556;&#9558;

BOX DRAWINGS DOWN DOUBLE AND LEFT SINGLE

&boxDL;&#x02557;&#9559;

BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND LEFT

&boxuR;&#x02558;&#9560;

BOX DRAWINGS UP SINGLE AND RIGHT DOUBLE

&boxUr;&#x02559;&#9561;

BOX DRAWINGS UP DOUBLE AND RIGHT SINGLE

&boxUR;&#x0255A;&#9562;

BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND RIGHT

&boxuL;&#x0255B;&#9563;

BOX DRAWINGS UP SINGLE AND LEFT DOUBLE

&boxUl;&#x0255C;&#9564;

BOX DRAWINGS UP DOUBLE AND LEFT SINGLE

&boxUL;&#x0255D;&#9565;

BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND LEFT

&boxvR;&#x0255E;&#9566;

BOX DRAWINGS VERTICAL SINGLE AND RIGHT DOUBLE

&boxVr;&#x0255F;&#9567;

BOX DRAWINGS VERTICAL DOUBLE AND RIGHT SINGLE

&boxVR;&#x02560;&#9568;

BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND RIGHT

&boxvL;&#x02561;&#9569;

BOX DRAWINGS VERTICAL SINGLE AND LEFT DOUBLE

&boxVl;&#x02562;&#9570;

BOX DRAWINGS VERTICAL DOUBLE AND LEFT SINGLE

&boxVL;&#x02563;&#9571;

BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND LEFT

&boxHd;&#x02564;&#9572;

BOX DRAWINGS DOWN SINGLE AND HORIZONTAL DOUBLE

&boxhD;&#x02565;&#9573;

BOX DRAWINGS DOWN DOUBLE AND HORIZONTAL SINGLE

&boxHD;&#x02566;&#9574;

BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND HORIZONTAL

&boxHu;&#x02567;&#9575;

BOX DRAWINGS UP SINGLE AND HORIZONTAL DOUBLE

&boxhU;&#x02568;&#9576;

BOX DRAWINGS UP DOUBLE AND HORIZONTAL SINGLE

&boxHU;&#x02569;&#9577;

BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND HORIZONTAL

&boxvH;&#x0256A;&#9578;

BOX DRAWINGS VERTICAL SINGLE AND HORIZONTAL DOUBLE

&boxVh;&#x0256B;&#9579;

BOX DRAWINGS VERTICAL DOUBLE AND HORIZONTAL SINGLE

&boxVH;&#x0256C;&#9580;

BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND HORIZONTAL

&uhblk;&#x02580;&#9600;

UPPER HALF BLOCK

&lhblk;&#x02584;&#9604;

LOWER HALF BLOCK

&block;&#x02588;&#9608;

FULL BLOCK

&blk14;&#x02591;&#9617;

LIGHT SHADE

&blk12;&#x02592;&#9618;

MEDIUM SHADE

&blk34;&#x02593;&#9619;

DARK SHADE

&squ; &square; &Square;&#x025A1;&#9633;

WHITE SQUARE

&squf; &squarf; &blacksquare; &FilledVerySmallSquare;&#x025AA;&#9642;

BLACK SMALL SQUARE

&EmptyVerySmallSquare;&#x025AB;&#9643;

WHITE SMALL SQUARE

&rect;&#x025AD;&#9645;

WHITE RECTANGLE

&marker;&#x025AE;&#9646;

BLACK VERTICAL RECTANGLE

&fltns;&#x025B1;&#9649;

WHITE PARALLELOGRAM

&xutri; &bigtriangleup;&#x025B3;&#9651;

WHITE UP-POINTING TRIANGLE

&utrif; &blacktriangle;&#x025B4;&#9652;

BLACK UP-POINTING SMALL TRIANGLE

&utri; &triangle;&#x025B5;&#9653;

WHITE UP-POINTING SMALL TRIANGLE

&rtrif; &blacktriangleright;&#x025B8;&#9656;

BLACK RIGHT-POINTING SMALL TRIANGLE

&rtri; &triangleright;&#x025B9;&#9657;

WHITE RIGHT-POINTING SMALL TRIANGLE

&xdtri; &bigtriangledown;&#x025BD;&#9661;

WHITE DOWN-POINTING TRIANGLE

&dtrif; &blacktriangledown;&#x025BE;&#9662;

BLACK DOWN-POINTING SMALL TRIANGLE

&dtri; &triangledown;&#x025BF;&#9663;

WHITE DOWN-POINTING SMALL TRIANGLE

&ltrif; &blacktriangleleft;&#x025C2;&#9666;

BLACK LEFT-POINTING SMALL TRIANGLE

&ltri; &triangleleft;&#x025C3;&#9667;

WHITE LEFT-POINTING SMALL TRIANGLE

&loz; &lozenge;&#x025CA;&#9674;

LOZENGE

&cir;&#x025CB;&#9675;

WHITE CIRCLE

&tridot;&#x025EC;&#9708;

WHITE UP-POINTING TRIANGLE WITH DOT

&xcirc; &bigcirc;&#x025EF;&#9711;

LARGE CIRCLE

&ultri;&#x025F8;&#9720;

UPPER LEFT TRIANGLE

&urtri;&#x025F9;&#9721;

UPPER RIGHT TRIANGLE

&lltri;&#x025FA;&#9722;

LOWER LEFT TRIANGLE

&EmptySmallSquare;&#x025FB;&#9723;

WHITE MEDIUM SQUARE

&FilledSmallSquare;&#x025FC;&#9724;

BLACK MEDIUM SQUARE

&starf; &bigstar;&#x02605;&#9733;

BLACK STAR

&star;&#x02606;&#9734;

WHITE STAR

&phone;&#x0260E;&#9742;

BLACK TELEPHONE

&female;&#x02640;&#9792;

FEMALE SIGN

&male;&#x02642;&#9794;

MALE SIGN

&spades; &spadesuit;&#x02660;&#9824;

BLACK SPADE SUIT

&clubs; &clubsuit;&#x02663;&#9827;

BLACK CLUB SUIT

&hearts; &heartsuit;&#x02665;&#9829;

BLACK HEART SUIT

&diams; &diamondsuit;&#x02666;&#9830;

BLACK DIAMOND SUIT

&sung;&#x0266A;&#9834;

EIGHTH NOTE

&flat;&#x0266D;&#9837;

MUSIC FLAT SIGN

&natur; &natural;&#x0266E;&#9838;

MUSIC NATURAL SIGN

&sharp;&#x0266F;&#9839;

MUSIC SHARP SIGN

&check; &checkmark;&#x02713;&#10003;

CHECK MARK

&cross;&#x02717;&#10007;

BALLOT X

&malt; &maltese;&#x02720;&#10016;

MALTESE CROSS

&sext;&#x02736;&#10038;

SIX POINTED BLACK STAR

&VerticalSeparator;&#x02758;&#10072;

LIGHT VERTICAL BAR

&lbbrk;&#x02772;&#10098;

LIGHT LEFT TORTOISE SHELL BRACKET ORNAMENT

&rbbrk;&#x02773;&#10099;

LIGHT RIGHT TORTOISE SHELL BRACKET ORNAMENT

&lobrk; &LeftDoubleBracket;&#x027E6;&#10214;

MATHEMATICAL LEFT WHITE SQUARE BRACKET

&robrk; &RightDoubleBracket;&#x027E7;&#10215;

MATHEMATICAL RIGHT WHITE SQUARE BRACKET

&lang; &LeftAngleBracket; &langle;&#x027E8;&#10216;

MATHEMATICAL LEFT ANGLE BRACKET

&rang; &RightAngleBracket; &rangle;&#x027E9;&#10217;

MATHEMATICAL RIGHT ANGLE BRACKET

&Lang;&#x027EA;&#10218;

MATHEMATICAL LEFT DOUBLE ANGLE BRACKET

&Rang;&#x027EB;&#10219;

MATHEMATICAL RIGHT DOUBLE ANGLE BRACKET

&loang;&#x027EC;&#10220;

MATHEMATICAL LEFT WHITE TORTOISE SHELL BRACKET

&roang;&#x027ED;&#10221;

MATHEMATICAL RIGHT WHITE TORTOISE SHELL BRACKET

&xlarr; &longleftarrow; &LongLeftArrow;&#x027F5;&#10229;

LONG LEFTWARDS ARROW

&xrarr; &longrightarrow; &LongRightArrow;&#x027F6;&#10230;

LONG RIGHTWARDS ARROW

&xharr; &longleftrightarrow; &LongLeftRightArrow;&#x027F7;&#10231;

LONG LEFT RIGHT ARROW

&xlArr; &Longleftarrow; &DoubleLongLeftArrow;&#x027F8;&#10232;

LONG LEFTWARDS DOUBLE ARROW

&xrArr; &Longrightarrow; &DoubleLongRightArrow;&#x027F9;&#10233;

LONG RIGHTWARDS DOUBLE ARROW

&xhArr; &Longleftrightarrow; &DoubleLongLeftRightArrow;&#x027FA;&#10234;

LONG LEFT RIGHT DOUBLE ARROW

&xmap; &longmapsto;&#x027FC;&#10236;

LONG RIGHTWARDS ARROW FROM BAR

&dzigrarr;&#x027FF;&#10239;

LONG RIGHTWARDS SQUIGGLE ARROW

&nvlArr;&#x02902;&#10498;

LEFTWARDS DOUBLE ARROW WITH VERTICAL STROKE

&nvrArr;&#x02903;&#10499;

RIGHTWARDS DOUBLE ARROW WITH VERTICAL STROKE

&nvHarr;&#x02904;&#10500;

LEFT RIGHT DOUBLE ARROW WITH VERTICAL STROKE

&Map;&#x02905;&#10501;

RIGHTWARDS TWO-HEADED ARROW FROM BAR

&lbarr;&#x0290C;&#10508;

LEFTWARDS DOUBLE DASH ARROW

&rbarr; &bkarow;&#x0290D;&#10509;

RIGHTWARDS DOUBLE DASH ARROW

&lBarr;&#x0290E;&#10510;

LEFTWARDS TRIPLE DASH ARROW

&rBarr; &dbkarow;&#x0290F;&#10511;

RIGHTWARDS TRIPLE DASH ARROW

&RBarr; &drbkarow;&#x02910;&#10512;

RIGHTWARDS TWO-HEADED TRIPLE DASH ARROW

&DDotrahd;&#x02911;&#10513;

RIGHTWARDS ARROW WITH DOTTED STEM

&UpArrowBar;&#x02912;&#10514;

UPWARDS ARROW TO BAR

&DownArrowBar;&#x02913;&#10515;

DOWNWARDS ARROW TO BAR

&Rarrtl;&#x02916;&#10518;

RIGHTWARDS TWO-HEADED ARROW WITH TAIL

&latail;&#x02919;&#10521;

LEFTWARDS ARROW-TAIL

&ratail;&#x0291A;&#10522;

RIGHTWARDS ARROW-TAIL

&lAtail;&#x0291B;&#10523;

LEFTWARDS DOUBLE ARROW-TAIL

&rAtail;&#x0291C;&#10524;

RIGHTWARDS DOUBLE ARROW-TAIL

&larrfs;&#x0291D;&#10525;

LEFTWARDS ARROW TO BLACK DIAMOND

&rarrfs;&#x0291E;&#10526;

RIGHTWARDS ARROW TO BLACK DIAMOND

&larrbfs;&#x0291F;&#10527;

LEFTWARDS ARROW FROM BAR TO BLACK DIAMOND

&rarrbfs;&#x02920;&#10528;

RIGHTWARDS ARROW FROM BAR TO BLACK DIAMOND

&nwarhk;&#x02923;&#10531;

NORTH WEST ARROW WITH HOOK

&nearhk;&#x02924;&#10532;

NORTH EAST ARROW WITH HOOK

&searhk; &hksearow;&#x02925;&#10533;

SOUTH EAST ARROW WITH HOOK

&swarhk; &hkswarow;&#x02926;&#10534;

SOUTH WEST ARROW WITH HOOK

&nwnear;&#x02927;&#10535;

NORTH WEST ARROW AND NORTH EAST ARROW

&nesear; &toea;&#x02928;&#10536;

NORTH EAST ARROW AND SOUTH EAST ARROW

&seswar; &tosa;&#x02929;&#10537;

SOUTH EAST ARROW AND SOUTH WEST ARROW

&swnwar;&#x0292A;&#10538;

SOUTH WEST ARROW AND NORTH WEST ARROW

&rarrc;&#x02933;&#10547;

WAVE ARROW POINTING DIRECTLY RIGHT

&cudarrr;&#x02935;&#10549;

ARROW POINTING RIGHTWARDS THEN CURVING DOWNWARDS

&ldca;&#x02936;&#10550;

ARROW POINTING DOWNWARDS THEN CURVING LEFTWARDS

&rdca;&#x02937;&#10551;

ARROW POINTING DOWNWARDS THEN CURVING RIGHTWARDS

&cudarrl;&#x02938;&#10552;

RIGHT-SIDE ARC CLOCKWISE ARROW

&larrpl;&#x02939;&#10553;

LEFT-SIDE ARC ANTICLOCKWISE ARROW

&curarrm;&#x0293C;&#10556;

TOP ARC CLOCKWISE ARROW WITH MINUS

&cularrp;&#x0293D;&#10557;

TOP ARC ANTICLOCKWISE ARROW WITH PLUS

&rarrpl;&#x02945;&#10565;

RIGHTWARDS ARROW WITH PLUS BELOW

&harrcir;&#x02948;&#10568;

LEFT RIGHT ARROW THROUGH SMALL CIRCLE

&Uarrocir;&#x02949;&#10569;

UPWARDS TWO-HEADED ARROW FROM SMALL CIRCLE

&lurdshar;&#x0294A;&#10570;

LEFT BARB UP RIGHT BARB DOWN HARPOON

&ldrushar;&#x0294B;&#10571;

LEFT BARB DOWN RIGHT BARB UP HARPOON

&LeftRightVector;&#x0294E;&#10574;

LEFT BARB UP RIGHT BARB UP HARPOON

&RightUpDownVector;&#x0294F;&#10575;

UP BARB RIGHT DOWN BARB RIGHT HARPOON

&DownLeftRightVector;&#x02950;&#10576;

LEFT BARB DOWN RIGHT BARB DOWN HARPOON

&LeftUpDownVector;&#x02951;&#10577;

UP BARB LEFT DOWN BARB LEFT HARPOON

&LeftVectorBar;&#x02952;&#10578;

LEFTWARDS HARPOON WITH BARB UP TO BAR

&RightVectorBar;&#x02953;&#10579;

RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB UP TO BAR

&RightUpVectorBar;&#x02954;&#10580;

UPWARDS HARPOON WITH BARB RIGHT TO BAR

&RightDownVectorBar;&#x02955;&#10581;

DOWNWARDS HARPOON WITH BARB RIGHT TO BAR

&DownLeftVectorBar;&#x02956;&#10582;

LEFTWARDS HARPOON WITH BARB DOWN TO BAR

&DownRightVectorBar;&#x02957;&#10583;

RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB DOWN TO BAR

&LeftUpVectorBar;&#x02958;&#10584;

UPWARDS HARPOON WITH BARB LEFT TO BAR

&LeftDownVectorBar;&#x02959;&#10585;

DOWNWARDS HARPOON WITH BARB LEFT TO BAR

&LeftTeeVector;&#x0295A;&#10586;

LEFTWARDS HARPOON WITH BARB UP FROM BAR

&RightTeeVector;&#x0295B;&#10587;

RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB UP FROM BAR

&RightUpTeeVector;&#x0295C;&#10588;

UPWARDS HARPOON WITH BARB RIGHT FROM BAR

&RightDownTeeVector;&#x0295D;&#10589;

DOWNWARDS HARPOON WITH BARB RIGHT FROM BAR

&DownLeftTeeVector;&#x0295E;&#10590;

LEFTWARDS HARPOON WITH BARB DOWN FROM BAR

&DownRightTeeVector;&#x0295F;&#10591;

RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB DOWN FROM BAR

&LeftUpTeeVector;&#x02960;&#10592;

UPWARDS HARPOON WITH BARB LEFT FROM BAR

&LeftDownTeeVector;&#x02961;&#10593;

DOWNWARDS HARPOON WITH BARB LEFT FROM BAR

&lHar;&#x02962;&#10594;

LEFTWARDS HARPOON WITH BARB UP ABOVE LEFTWARDS HARPOON WITH BARB DOWN

&uHar;&#x02963;&#10595;

UPWARDS HARPOON WITH BARB LEFT BESIDE UPWARDS HARPOON WITH BARB RIGHT

&rHar;&#x02964;&#10596;

RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB UP ABOVE RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB DOWN

&dHar;&#x02965;&#10597;

DOWNWARDS HARPOON WITH BARB LEFT BESIDE DOWNWARDS HARPOON WITH BARB RIGHT

&luruhar;&#x02966;&#10598;

LEFTWARDS HARPOON WITH BARB UP ABOVE RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB UP

&ldrdhar;&#x02967;&#10599;

LEFTWARDS HARPOON WITH BARB DOWN ABOVE RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB DOWN

&ruluhar;&#x02968;&#10600;

RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB UP ABOVE LEFTWARDS HARPOON WITH BARB UP

&rdldhar;&#x02969;&#10601;

RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB DOWN ABOVE LEFTWARDS HARPOON WITH BARB DOWN

&lharul;&#x0296A;&#10602;

LEFTWARDS HARPOON WITH BARB UP ABOVE LONG DASH

&llhard;&#x0296B;&#10603;

LEFTWARDS HARPOON WITH BARB DOWN BELOW LONG DASH

&rharul;&#x0296C;&#10604;

RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB UP ABOVE LONG DASH

&lrhard;&#x0296D;&#10605;

RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB DOWN BELOW LONG DASH

&udhar; &UpEquilibrium;&#x0296E;&#10606;

UPWARDS HARPOON WITH BARB LEFT BESIDE DOWNWARDS HARPOON WITH BARB RIGHT

&duhar; &ReverseUpEquilibrium;&#x0296F;&#10607;

DOWNWARDS HARPOON WITH BARB LEFT BESIDE UPWARDS HARPOON WITH BARB RIGHT

&RoundImplies;&#x02970;&#10608;

RIGHT DOUBLE ARROW WITH ROUNDED HEAD

&erarr;&#x02971;&#10609;

EQUALS SIGN ABOVE RIGHTWARDS ARROW

&simrarr;&#x02972;&#10610;

TILDE OPERATOR ABOVE RIGHTWARDS ARROW

&larrsim;&#x02973;&#10611;

LEFTWARDS ARROW ABOVE TILDE OPERATOR

&rarrsim;&#x02974;&#10612;

RIGHTWARDS ARROW ABOVE TILDE OPERATOR

&rarrap;&#x02975;&#10613;

RIGHTWARDS ARROW ABOVE ALMOST EQUAL TO

&ltlarr;&#x02976;&#10614;

LESS-THAN ABOVE LEFTWARDS ARROW

&gtrarr;&#x02978;&#10616;

GREATER-THAN ABOVE RIGHTWARDS ARROW

&subrarr;&#x02979;&#10617;

SUBSET ABOVE RIGHTWARDS ARROW

&suplarr;&#x0297B;&#10619;

SUPERSET ABOVE LEFTWARDS ARROW

&lfisht;&#x0297C;&#10620;

LEFT FISH TAIL

&rfisht;&#x0297D;&#10621;

RIGHT FISH TAIL

&ufisht;&#x0297E;&#10622;

UP FISH TAIL

⥿

&dfisht;&#x0297F;&#10623;

DOWN FISH TAIL

&lopar;&#x02985;&#10629;

LEFT WHITE PARENTHESIS

&ropar;&#x02986;&#10630;

RIGHT WHITE PARENTHESIS

&lbrke;&#x0298B;&#10635;

LEFT SQUARE BRACKET WITH UNDERBAR

&rbrke;&#x0298C;&#10636;

RIGHT SQUARE BRACKET WITH UNDERBAR

&lbrkslu;&#x0298D;&#10637;

LEFT SQUARE BRACKET WITH TICK IN TOP CORNER

&rbrksld;&#x0298E;&#10638;

RIGHT SQUARE BRACKET WITH TICK IN BOTTOM CORNER

&lbrksld;&#x0298F;&#10639;

LEFT SQUARE BRACKET WITH TICK IN BOTTOM CORNER

&rbrkslu;&#x02990;&#10640;

RIGHT SQUARE BRACKET WITH TICK IN TOP CORNER

&langd;&#x02991;&#10641;

LEFT ANGLE BRACKET WITH DOT

&rangd;&#x02992;&#10642;

RIGHT ANGLE BRACKET WITH DOT

&lparlt;&#x02993;&#10643;

LEFT ARC LESS-THAN BRACKET

&rpargt;&#x02994;&#10644;

RIGHT ARC GREATER-THAN BRACKET

&gtlPar;&#x02995;&#10645;

DOUBLE LEFT ARC GREATER-THAN BRACKET

&ltrPar;&#x02996;&#10646;

DOUBLE RIGHT ARC LESS-THAN BRACKET

&vzigzag;&#x0299A;&#10650;

VERTICAL ZIGZAG LINE

&vangrt;&#x0299C;&#10652;

RIGHT ANGLE VARIANT WITH SQUARE

&angrtvbd;&#x0299D;&#10653;

MEASURED RIGHT ANGLE WITH DOT

&ange;&#x029A4;&#10660;

ANGLE WITH UNDERBAR

&range;&#x029A5;&#10661;

REVERSED ANGLE WITH UNDERBAR

&dwangle;&#x029A6;&#10662;

OBLIQUE ANGLE OPENING UP

&uwangle;&#x029A7;&#10663;

OBLIQUE ANGLE OPENING DOWN

&angmsdaa;&#x029A8;&#10664;

MEASURED ANGLE WITH OPEN ARM ENDING IN ARROW POINTING UP AND RIGHT

&angmsdab;&#x029A9;&#10665;

MEASURED ANGLE WITH OPEN ARM ENDING IN ARROW POINTING UP AND LEFT

&angmsdac;&#x029AA;&#10666;

MEASURED ANGLE WITH OPEN ARM ENDING IN ARROW POINTING DOWN AND RIGHT

&angmsdad;&#x029AB;&#10667;

MEASURED ANGLE WITH OPEN ARM ENDING IN ARROW POINTING DOWN AND LEFT

&angmsdae;&#x029AC;&#10668;

MEASURED ANGLE WITH OPEN ARM ENDING IN ARROW POINTING RIGHT AND UP

&angmsdaf;&#x029AD;&#10669;

MEASURED ANGLE WITH OPEN ARM ENDING IN ARROW POINTING LEFT AND UP

&angmsdag;&#x029AE;&#10670;

MEASURED ANGLE WITH OPEN ARM ENDING IN ARROW POINTING RIGHT AND DOWN

&angmsdah;&#x029AF;&#10671;

MEASURED ANGLE WITH OPEN ARM ENDING IN ARROW POINTING LEFT AND DOWN

&bemptyv;&#x029B0;&#10672;

REVERSED EMPTY SET

&demptyv;&#x029B1;&#10673;

EMPTY SET WITH OVERBAR

&cemptyv;&#x029B2;&#10674;

EMPTY SET WITH SMALL CIRCLE ABOVE

&raemptyv;&#x029B3;&#10675;

EMPTY SET WITH RIGHT ARROW ABOVE

&laemptyv;&#x029B4;&#10676;

EMPTY SET WITH LEFT ARROW ABOVE

&ohbar;&#x029B5;&#10677;

CIRCLE WITH HORIZONTAL BAR

&omid;&#x029B6;&#10678;

CIRCLED VERTICAL BAR

&opar;&#x029B7;&#10679;

CIRCLED PARALLEL

&operp;&#x029B9;&#10681;

CIRCLED PERPENDICULAR

&olcross;&#x029BB;&#10683;

CIRCLE WITH SUPERIMPOSED X

&odsold;&#x029BC;&#10684;

CIRCLED ANTICLOCKWISE-ROTATED DIVISION SIGN

&olcir;&#x029BE;&#10686;

CIRCLED WHITE BULLET

⦿

&ofcir;&#x029BF;&#10687;

CIRCLED BULLET

&olt;&#x029C0;&#10688;

CIRCLED LESS-THAN

&ogt;&#x029C1;&#10689;

CIRCLED GREATER-THAN

&cirscir;&#x029C2;&#10690;

CIRCLE WITH SMALL CIRCLE TO THE RIGHT

&cirE;&#x029C3;&#10691;

CIRCLE WITH TWO HORIZONTAL STROKES TO THE RIGHT

&solb;&#x029C4;&#10692;

SQUARED RISING DIAGONAL SLASH

&bsolb;&#x029C5;&#10693;

SQUARED FALLING DIAGONAL SLASH

&boxbox;&#x029C9;&#10697;

TWO JOINED SQUARES

&trisb;&#x029CD;&#10701;

TRIANGLE WITH SERIFS AT BOTTOM

&rtriltri;&#x029CE;&#10702;

RIGHT TRIANGLE ABOVE LEFT TRIANGLE

&LeftTriangleBar;&#x029CF;&#10703;

LEFT TRIANGLE BESIDE VERTICAL BAR

&RightTriangleBar;&#x029D0;&#10704;

VERTICAL BAR BESIDE RIGHT TRIANGLE

&race;&#x029DA;&#10714;

LEFT DOUBLE WIGGLY FENCE

&iinfin;&#x029DC;&#10716;

INCOMPLETE INFINITY

&infintie;&#x029DD;&#10717;

TIE OVER INFINITY

&nvinfin;&#x029DE;&#10718;

INFINITY NEGATED WITH VERTICAL BAR

&eparsl;&#x029E3;&#10723;

EQUALS SIGN AND SLANTED PARALLEL

&smeparsl;&#x029E4;&#10724;

EQUALS SIGN AND SLANTED PARALLEL WITH TILDE ABOVE

&eqvparsl;&#x029E5;&#10725;

IDENTICAL TO AND SLANTED PARALLEL

&lozf; &blacklozenge;&#x029EB;&#10731;

BLACK LOZENGE

&RuleDelayed;&#x029F4;&#10740;

RULE-DELAYED

&dsol;&#x029F6;&#10742;

SOLIDUS WITH OVERBAR

&xodot; &bigodot;&#x02A00;&#10752;

N-ARY CIRCLED DOT OPERATOR

&xoplus; &bigoplus;&#x02A01;&#10753;

N-ARY CIRCLED PLUS OPERATOR

&xotime; &bigotimes;&#x02A02;&#10754;

N-ARY CIRCLED TIMES OPERATOR

&xuplus; &biguplus;&#x02A04;&#10756;

N-ARY UNION OPERATOR WITH PLUS

&xsqcup; &bigsqcup;&#x02A06;&#10758;

N-ARY SQUARE UNION OPERATOR

&qint; &iiiint;&#x02A0C;&#10764;

QUADRUPLE INTEGRAL OPERATOR

&fpartint;&#x02A0D;&#10765;

FINITE PART INTEGRAL

&cirfnint;&#x02A10;&#10768;

CIRCULATION FUNCTION

&awint;&#x02A11;&#10769;

ANTICLOCKWISE INTEGRATION

&rppolint;&#x02A12;&#10770;

LINE INTEGRATION WITH RECTANGULAR PATH AROUND POLE

&scpolint;&#x02A13;&#10771;

LINE INTEGRATION WITH SEMICIRCULAR PATH AROUND POLE

&npolint;&#x02A14;&#10772;

LINE INTEGRATION NOT INCLUDING THE POLE

&pointint;&#x02A15;&#10773;

INTEGRAL AROUND A POINT OPERATOR

&quatint;&#x02A16;&#10774;

QUATERNION INTEGRAL OPERATOR

&intlarhk;&#x02A17;&#10775;

INTEGRAL WITH LEFTWARDS ARROW WITH HOOK

&pluscir;&#x02A22;&#10786;

PLUS SIGN WITH SMALL CIRCLE ABOVE

&plusacir;&#x02A23;&#10787;

PLUS SIGN WITH CIRCUMFLEX ACCENT ABOVE

&simplus;&#x02A24;&#10788;

PLUS SIGN WITH TILDE ABOVE

&plusdu;&#x02A25;&#10789;

PLUS SIGN WITH DOT BELOW

&plussim;&#x02A26;&#10790;

PLUS SIGN WITH TILDE BELOW

&plustwo;&#x02A27;&#10791;

PLUS SIGN WITH SUBSCRIPT TWO

&mcomma;&#x02A29;&#10793;

MINUS SIGN WITH COMMA ABOVE

&minusdu;&#x02A2A;&#10794;

MINUS SIGN WITH DOT BELOW

&loplus;&#x02A2D;&#10797;

PLUS SIGN IN LEFT HALF CIRCLE

&roplus;&#x02A2E;&#10798;

PLUS SIGN IN RIGHT HALF CIRCLE

&Cross;&#x02A2F;&#10799;

VECTOR OR CROSS PRODUCT

&timesd;&#x02A30;&#10800;

MULTIPLICATION SIGN WITH DOT ABOVE

&timesbar;&#x02A31;&#10801;

MULTIPLICATION SIGN WITH UNDERBAR

&smashp;&#x02A33;&#10803;

SMASH PRODUCT

&lotimes;&#x02A34;&#10804;

MULTIPLICATION SIGN IN LEFT HALF CIRCLE

&rotimes;&#x02A35;&#10805;

MULTIPLICATION SIGN IN RIGHT HALF CIRCLE

&otimesas;&#x02A36;&#10806;

CIRCLED MULTIPLICATION SIGN WITH CIRCUMFLEX ACCENT

&Otimes;&#x02A37;&#10807;

MULTIPLICATION SIGN IN DOUBLE CIRCLE

&odiv;&#x02A38;&#10808;

CIRCLED DIVISION SIGN

&triplus;&#x02A39;&#10809;

PLUS SIGN IN TRIANGLE

&triminus;&#x02A3A;&#10810;

MINUS SIGN IN TRIANGLE

&tritime;&#x02A3B;&#10811;

MULTIPLICATION SIGN IN TRIANGLE

&iprod; &intprod;&#x02A3C;&#10812;

INTERIOR PRODUCT

⨿

&amalg;&#x02A3F;&#10815;

AMALGAMATION OR COPRODUCT

&capdot;&#x02A40;&#10816;

INTERSECTION WITH DOT

&ncup;&#x02A42;&#10818;

UNION WITH OVERBAR

&ncap;&#x02A43;&#10819;

INTERSECTION WITH OVERBAR

&capand;&#x02A44;&#10820;

INTERSECTION WITH LOGICAL AND

&cupor;&#x02A45;&#10821;

UNION WITH LOGICAL OR

&cupcap;&#x02A46;&#10822;

UNION ABOVE INTERSECTION

&capcup;&#x02A47;&#10823;

INTERSECTION ABOVE UNION

&cupbrcap;&#x02A48;&#10824;

UNION ABOVE BAR ABOVE INTERSECTION

&capbrcup;&#x02A49;&#10825;

INTERSECTION ABOVE BAR ABOVE UNION

&cupcup;&#x02A4A;&#10826;

UNION BESIDE AND JOINED WITH UNION

&capcap;&#x02A4B;&#10827;

INTERSECTION BESIDE AND JOINED WITH INTERSECTION

&ccups;&#x02A4C;&#10828;

CLOSED UNION WITH SERIFS

&ccaps;&#x02A4D;&#10829;

CLOSED INTERSECTION WITH SERIFS

&ccupssm;&#x02A50;&#10832;

CLOSED UNION WITH SERIFS AND SMASH PRODUCT

&And;&#x02A53;&#10835;

DOUBLE LOGICAL AND

&Or;&#x02A54;&#10836;

DOUBLE LOGICAL OR

&andand;&#x02A55;&#10837;

TWO INTERSECTING LOGICAL AND

&oror;&#x02A56;&#10838;

TWO INTERSECTING LOGICAL OR

&orslope;&#x02A57;&#10839;

SLOPING LARGE OR

&andslope;&#x02A58;&#10840;

SLOPING LARGE AND

&andv;&#x02A5A;&#10842;

LOGICAL AND WITH MIDDLE STEM

&orv;&#x02A5B;&#10843;

LOGICAL OR WITH MIDDLE STEM

&andd;&#x02A5C;&#10844;

LOGICAL AND WITH HORIZONTAL DASH

&ord;&#x02A5D;&#10845;

LOGICAL OR WITH HORIZONTAL DASH

&wedbar;&#x02A5F;&#10847;

LOGICAL AND WITH UNDERBAR

&sdote;&#x02A66;&#10854;

EQUALS SIGN WITH DOT BELOW

&simdot;&#x02A6A;&#10858;

TILDE OPERATOR WITH DOT ABOVE

&congdot;&#x02A6D;&#10861;

CONGRUENT WITH DOT ABOVE

&easter;&#x02A6E;&#10862;

EQUALS WITH ASTERISK

&apacir;&#x02A6F;&#10863;

ALMOST EQUAL TO WITH CIRCUMFLEX ACCENT

&apE;&#x02A70;&#10864;

APPROXIMATELY EQUAL OR EQUAL TO

&eplus;&#x02A71;&#10865;

EQUALS SIGN ABOVE PLUS SIGN

&pluse;&#x02A72;&#10866;

PLUS SIGN ABOVE EQUALS SIGN

&Esim;&#x02A73;&#10867;

EQUALS SIGN ABOVE TILDE OPERATOR

&Colone;&#x02A74;&#10868;

DOUBLE COLON EQUAL

&Equal;&#x02A75;&#10869;

TWO CONSECUTIVE EQUALS SIGNS

&eDDot; &ddotseq;&#x02A77;&#10871;

EQUALS SIGN WITH TWO DOTS ABOVE AND TWO DOTS BELOW

&equivDD;&#x02A78;&#10872;

EQUIVALENT WITH FOUR DOTS ABOVE

&ltcir;&#x02A79;&#10873;

LESS-THAN WITH CIRCLE INSIDE

&gtcir;&#x02A7A;&#10874;

GREATER-THAN WITH CIRCLE INSIDE

&ltquest;&#x02A7B;&#10875;

LESS-THAN WITH QUESTION MARK ABOVE

&gtquest;&#x02A7C;&#10876;

GREATER-THAN WITH QUESTION MARK ABOVE

&les; &LessSlantEqual; &leqslant;&#x02A7D;&#10877;

LESS-THAN OR SLANTED EQUAL TO

&ges; &GreaterSlantEqual; &geqslant;&#x02A7E;&#10878;

GREATER-THAN OR SLANTED EQUAL TO

⩿

&lesdot;&#x02A7F;&#10879;

LESS-THAN OR SLANTED EQUAL TO WITH DOT INSIDE

&gesdot;&#x02A80;&#10880;

GREATER-THAN OR SLANTED EQUAL TO WITH DOT INSIDE

&lesdoto;&#x02A81;&#10881;

LESS-THAN OR SLANTED EQUAL TO WITH DOT ABOVE

&gesdoto;&#x02A82;&#10882;

GREATER-THAN OR SLANTED EQUAL TO WITH DOT ABOVE

&lesdotor;&#x02A83;&#10883;

LESS-THAN OR SLANTED EQUAL TO WITH DOT ABOVE RIGHT

&gesdotol;&#x02A84;&#10884;

GREATER-THAN OR SLANTED EQUAL TO WITH DOT ABOVE LEFT

&lap; &lessapprox;&#x02A85;&#10885;

LESS-THAN OR APPROXIMATE

&gap; &gtrapprox;&#x02A86;&#10886;

GREATER-THAN OR APPROXIMATE

&lne; &lneq;&#x02A87;&#10887;

LESS-THAN AND SINGLE-LINE NOT EQUAL TO

&gne; &gneq;&#x02A88;&#10888;

GREATER-THAN AND SINGLE-LINE NOT EQUAL TO

&lnap; &lnapprox;&#x02A89;&#10889;

LESS-THAN AND NOT APPROXIMATE

&gnap; &gnapprox;&#x02A8A;&#10890;

GREATER-THAN AND NOT APPROXIMATE

&lEg; &lesseqqgtr;&#x02A8B;&#10891;

LESS-THAN ABOVE DOUBLE-LINE EQUAL ABOVE GREATER-THAN

&gEl; &gtreqqless;&#x02A8C;&#10892;

GREATER-THAN ABOVE DOUBLE-LINE EQUAL ABOVE LESS-THAN

&lsime;&#x02A8D;&#10893;

LESS-THAN ABOVE SIMILAR OR EQUAL

&gsime;&#x02A8E;&#10894;

GREATER-THAN ABOVE SIMILAR OR EQUAL

&lsimg;&#x02A8F;&#10895;

LESS-THAN ABOVE SIMILAR ABOVE GREATER-THAN

&gsiml;&#x02A90;&#10896;

GREATER-THAN ABOVE SIMILAR ABOVE LESS-THAN

&lgE;&#x02A91;&#10897;

LESS-THAN ABOVE GREATER-THAN ABOVE DOUBLE-LINE EQUAL

&glE;&#x02A92;&#10898;

GREATER-THAN ABOVE LESS-THAN ABOVE DOUBLE-LINE EQUAL

&lesges;&#x02A93;&#10899;

LESS-THAN ABOVE SLANTED EQUAL ABOVE GREATER-THAN ABOVE SLANTED EQUAL

&gesles;&#x02A94;&#10900;

GREATER-THAN ABOVE SLANTED EQUAL ABOVE LESS-THAN ABOVE SLANTED EQUAL

&els; &eqslantless;&#x02A95;&#10901;

SLANTED EQUAL TO OR LESS-THAN

&egs; &eqslantgtr;&#x02A96;&#10902;

SLANTED EQUAL TO OR GREATER-THAN

&elsdot;&#x02A97;&#10903;

SLANTED EQUAL TO OR LESS-THAN WITH DOT INSIDE

&egsdot;&#x02A98;&#10904;

SLANTED EQUAL TO OR GREATER-THAN WITH DOT INSIDE

&el;&#x02A99;&#10905;

DOUBLE-LINE EQUAL TO OR LESS-THAN

&eg;&#x02A9A;&#10906;

DOUBLE-LINE EQUAL TO OR GREATER-THAN

&siml;&#x02A9D;&#10909;

SIMILAR OR LESS-THAN

&simg;&#x02A9E;&#10910;

SIMILAR OR GREATER-THAN

&simlE;&#x02A9F;&#10911;

SIMILAR ABOVE LESS-THAN ABOVE EQUALS SIGN

&simgE;&#x02AA0;&#10912;

SIMILAR ABOVE GREATER-THAN ABOVE EQUALS SIGN

&LessLess;&#x02AA1;&#10913;

DOUBLE NESTED LESS-THAN

&GreaterGreater;&#x02AA2;&#10914;

DOUBLE NESTED GREATER-THAN

&glj;&#x02AA4;&#10916;

GREATER-THAN OVERLAPPING LESS-THAN

&gla;&#x02AA5;&#10917;

GREATER-THAN BESIDE LESS-THAN

&ltcc;&#x02AA6;&#10918;

LESS-THAN CLOSED BY CURVE

&gtcc;&#x02AA7;&#10919;

GREATER-THAN CLOSED BY CURVE

&lescc;&#x02AA8;&#10920;

LESS-THAN CLOSED BY CURVE ABOVE SLANTED EQUAL

&gescc;&#x02AA9;&#10921;

GREATER-THAN CLOSED BY CURVE ABOVE SLANTED EQUAL

&smt;&#x02AAA;&#10922;

SMALLER THAN

&lat;&#x02AAB;&#10923;

LARGER THAN

&smte;&#x02AAC;&#10924;

SMALLER THAN OR EQUAL TO

&late;&#x02AAD;&#10925;

LARGER THAN OR EQUAL TO

&bumpE;&#x02AAE;&#10926;

EQUALS SIGN WITH BUMPY ABOVE

&pre; &preceq; &PrecedesEqual;&#x02AAF;&#10927;

PRECEDES ABOVE SINGLE-LINE EQUALS SIGN

&sce; &succeq; &SucceedsEqual;&#x02AB0;&#10928;

SUCCEEDS ABOVE SINGLE-LINE EQUALS SIGN

&prE;&#x02AB3;&#10931;

PRECEDES ABOVE EQUALS SIGN

&scE;&#x02AB4;&#10932;

SUCCEEDS ABOVE EQUALS SIGN

&prnE; &precneqq;&#x02AB5;&#10933;

PRECEDES ABOVE NOT EQUAL TO

&scnE; &succneqq;&#x02AB6;&#10934;

SUCCEEDS ABOVE NOT EQUAL TO

&prap; &precapprox;&#x02AB7;&#10935;

PRECEDES ABOVE ALMOST EQUAL TO

&scap; &succapprox;&#x02AB8;&#10936;

SUCCEEDS ABOVE ALMOST EQUAL TO

&prnap; &precnapprox;&#x02AB9;&#10937;

PRECEDES ABOVE NOT ALMOST EQUAL TO

&scnap; &succnapprox;&#x02ABA;&#10938;

SUCCEEDS ABOVE NOT ALMOST EQUAL TO

&Pr;&#x02ABB;&#10939;

DOUBLE PRECEDES

&Sc;&#x02ABC;&#10940;

DOUBLE SUCCEEDS

&subdot;&#x02ABD;&#10941;

SUBSET WITH DOT

&supdot;&#x02ABE;&#10942;

SUPERSET WITH DOT

⪿

&subplus;&#x02ABF;&#10943;

SUBSET WITH PLUS SIGN BELOW

&supplus;&#x02AC0;&#10944;

SUPERSET WITH PLUS SIGN BELOW

&submult;&#x02AC1;&#10945;

SUBSET WITH MULTIPLICATION SIGN BELOW

&supmult;&#x02AC2;&#10946;

SUPERSET WITH MULTIPLICATION SIGN BELOW

&subedot;&#x02AC3;&#10947;

SUBSET OF OR EQUAL TO WITH DOT ABOVE

&supedot;&#x02AC4;&#10948;

SUPERSET OF OR EQUAL TO WITH DOT ABOVE

&subE; &subseteqq;&#x02AC5;&#10949;

SUBSET OF ABOVE EQUALS SIGN

&supE; &supseteqq;&#x02AC6;&#10950;

SUPERSET OF ABOVE EQUALS SIGN

&subsim;&#x02AC7;&#10951;

SUBSET OF ABOVE TILDE OPERATOR

&supsim;&#x02AC8;&#10952;

SUPERSET OF ABOVE TILDE OPERATOR

&subnE; &subsetneqq;&#x02ACB;&#10955;

SUBSET OF ABOVE NOT EQUAL TO

&supnE; &supsetneqq;&#x02ACC;&#10956;

SUPERSET OF ABOVE NOT EQUAL TO

&csub;&#x02ACF;&#10959;

CLOSED SUBSET

&csup;&#x02AD0;&#10960;

CLOSED SUPERSET

&csube;&#x02AD1;&#10961;

CLOSED SUBSET OR EQUAL TO

&csupe;&#x02AD2;&#10962;

CLOSED SUPERSET OR EQUAL TO

&subsup;&#x02AD3;&#10963;

SUBSET ABOVE SUPERSET

&supsub;&#x02AD4;&#10964;

SUPERSET ABOVE SUBSET

&subsub;&#x02AD5;&#10965;

SUBSET ABOVE SUBSET

&supsup;&#x02AD6;&#10966;

SUPERSET ABOVE SUPERSET

&suphsub;&#x02AD7;&#10967;

SUPERSET BESIDE SUBSET

&supdsub;&#x02AD8;&#10968;

SUPERSET BESIDE AND JOINED BY DASH WITH SUBSET

&forkv;&#x02AD9;&#10969;

ELEMENT OF OPENING DOWNWARDS

&topfork;&#x02ADA;&#10970;

PITCHFORK WITH TEE TOP

&mlcp;&#x02ADB;&#10971;

TRANSVERSAL INTERSECTION

&Dashv; &DoubleLeftTee;&#x02AE4;&#10980;

VERTICAL BAR DOUBLE LEFT TURNSTILE

&Vdashl;&#x02AE6;&#10982;

LONG DASH FROM LEFT MEMBER OF DOUBLE VERTICAL

&Barv;&#x02AE7;&#10983;

SHORT DOWN TACK WITH OVERBAR

&vBar;&#x02AE8;&#10984;

SHORT UP TACK WITH UNDERBAR

&vBarv;&#x02AE9;&#10985;

SHORT UP TACK ABOVE SHORT DOWN TACK

&Vbar;&#x02AEB;&#10987;

DOUBLE UP TACK

&Not;&#x02AEC;&#10988;

DOUBLE STROKE NOT SIGN

&bNot;&#x02AED;&#10989;

REVERSED DOUBLE STROKE NOT SIGN

&rnmid;&#x02AEE;&#10990;

DOES NOT DIVIDE WITH REVERSED NEGATION SLASH

&cirmid;&#x02AEF;&#10991;

VERTICAL LINE WITH CIRCLE ABOVE

&midcir;&#x02AF0;&#10992;

VERTICAL LINE WITH CIRCLE BELOW

&topcir;&#x02AF1;&#10993;

DOWN TACK WITH CIRCLE BELOW

&nhpar;&#x02AF2;&#10994;

PARALLEL WITH HORIZONTAL STROKE

&parsim;&#x02AF3;&#10995;

PARALLEL WITH TILDE OPERATOR

&parsl;&#x02AFD;&#11005;

DOUBLE SOLIDUS OPERATOR

&fflig;&#x0FB00;&#64256;

LATIN SMALL LIGATURE FF

&filig;&#x0FB01;&#64257;

LATIN SMALL LIGATURE FI

&fllig;&#x0FB02;&#64258;

LATIN SMALL LIGATURE FL

&ffilig;&#x0FB03;&#64259;

LATIN SMALL LIGATURE FFI

&ffllig;&#x0FB04;&#64260;

LATIN SMALL LIGATURE FFL

𝒜

&Ascr;&#x1D49C;&#119964;

MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL A

𝒞

&Cscr;&#x1D49E;&#119966;

MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL C

𝒟

&Dscr;&#x1D49F;&#119967;

MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL D

𝒢

&Gscr;&#x1D4A2;&#119970;

MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL G

𝒥

&Jscr;&#x1D4A5;&#119973;

MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL J

𝒦

&Kscr;&#x1D4A6;&#119974;

MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL K

𝒩

&Nscr;&#x1D4A9;&#119977;

MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL N

𝒪

&Oscr;&#x1D4AA;&#119978;

MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL O

𝒫

&Pscr;&#x1D4AB;&#119979;

MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL P

𝒬

&Qscr;&#x1D4AC;&#119980;

MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL Q

𝒮

&Sscr;&#x1D4AE;&#119982;

MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL S

𝒯

&Tscr;&#x1D4AF;&#119983;

MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL T

𝒰

&Uscr;&#x1D4B0;&#119984;

MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL U

𝒱

&Vscr;&#x1D4B1;&#119985;

MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL V

𝒲

&Wscr;&#x1D4B2;&#119986;

MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL W

𝒳

&Xscr;&#x1D4B3;&#119987;

MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL X

𝒴

&Yscr;&#x1D4B4;&#119988;

MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL Y

𝒵

&Zscr;&#x1D4B5;&#119989;

MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL Z

𝒶

&ascr;&#x1D4B6;&#119990;

MATHEMATICAL SCRIPT SMALL A

𝒷

&bscr;&#x1D4B7;&#119991;

MATHEMATICAL SCRIPT SMALL B

𝒸

&cscr;&#x1D4B8;&#119992;

MATHEMATICAL SCRIPT SMALL C

𝒹

&dscr;&#x1D4B9;&#119993;

MATHEMATICAL SCRIPT SMALL D

𝒻

&fscr;&#x1D4BB;&#119995;

MATHEMATICAL SCRIPT SMALL F

𝒽

&hscr;&#x1D4BD;&#119997;

MATHEMATICAL SCRIPT SMALL H

𝒾

&iscr;&#x1D4BE;&#119998;

MATHEMATICAL SCRIPT SMALL I

𝒿

&jscr;&#x1D4BF;&#119999;

MATHEMATICAL SCRIPT SMALL J

𝓀

&kscr;&#x1D4C0;&#120000;

MATHEMATICAL SCRIPT SMALL K

𝓁

&lscr;&#x1D4C1;&#120001;

MATHEMATICAL SCRIPT SMALL L

𝓂

&mscr;&#x1D4C2;&#120002;

MATHEMATICAL SCRIPT SMALL M

𝓃

&nscr;&#x1D4C3;&#120003;

MATHEMATICAL SCRIPT SMALL N

𝓅

&pscr;&#x1D4C5;&#120005;

MATHEMATICAL SCRIPT SMALL P

𝓆

&qscr;&#x1D4C6;&#120006;

MATHEMATICAL SCRIPT SMALL Q

𝓇

&rscr;&#x1D4C7;&#120007;

MATHEMATICAL SCRIPT SMALL R

𝓈

&sscr;&#x1D4C8;&#120008;

MATHEMATICAL SCRIPT SMALL S

𝓉

&tscr;&#x1D4C9;&#120009;

MATHEMATICAL SCRIPT SMALL T

𝓊

&uscr;&#x1D4CA;&#120010;

MATHEMATICAL SCRIPT SMALL U

𝓋

&vscr;&#x1D4CB;&#120011;

MATHEMATICAL SCRIPT SMALL V

𝓌

&wscr;&#x1D4CC;&#120012;

MATHEMATICAL SCRIPT SMALL W

𝓍

&xscr;&#x1D4CD;&#120013;

MATHEMATICAL SCRIPT SMALL X

𝓎

&yscr;&#x1D4CE;&#120014;

MATHEMATICAL SCRIPT SMALL Y

𝓏

&zscr;&#x1D4CF;&#120015;

MATHEMATICAL SCRIPT SMALL Z

𝔄

&Afr;&#x1D504;&#120068;

MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL A

𝔅

&Bfr;&#x1D505;&#120069;

MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL B

𝔇

&Dfr;&#x1D507;&#120071;

MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL D

𝔈

&Efr;&#x1D508;&#120072;

MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL E

𝔉

&Ffr;&#x1D509;&#120073;

MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL F

𝔊

&Gfr;&#x1D50A;&#120074;

MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL G

𝔍

&Jfr;&#x1D50D;&#120077;

MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL J

𝔎

&Kfr;&#x1D50E;&#120078;

MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL K

𝔏

&Lfr;&#x1D50F;&#120079;

MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL L

𝔐

&Mfr;&#x1D510;&#120080;

MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL M

𝔑

&Nfr;&#x1D511;&#120081;

MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL N

𝔒

&Ofr;&#x1D512;&#120082;

MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL O

𝔓

&Pfr;&#x1D513;&#120083;

MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL P

𝔔

&Qfr;&#x1D514;&#120084;

MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL Q

𝔖

&Sfr;&#x1D516;&#120086;

MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL S

𝔗

&Tfr;&#x1D517;&#120087;

MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL T

𝔘

&Ufr;&#x1D518;&#120088;

MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL U

𝔙

&Vfr;&#x1D519;&#120089;

MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL V

𝔚

&Wfr;&#x1D51A;&#120090;

MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL W

𝔛

&Xfr;&#x1D51B;&#120091;

MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL X

𝔜

&Yfr;&#x1D51C;&#120092;

MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL Y

𝔞

&afr;&#x1D51E;&#120094;

MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL A

𝔟

&bfr;&#x1D51F;&#120095;

MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL B

𝔠

&cfr;&#x1D520;&#120096;

MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL C

𝔡

&dfr;&#x1D521;&#120097;

MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL D

𝔢

&efr;&#x1D522;&#120098;

MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL E

𝔣

&ffr;&#x1D523;&#120099;

MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL F

𝔤

&gfr;&#x1D524;&#120100;

MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL G

𝔥

&hfr;&#x1D525;&#120101;

MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL H

𝔦

&ifr;&#x1D526;&#120102;

MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL I

𝔧

&jfr;&#x1D527;&#120103;

MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL J

𝔨

&kfr;&#x1D528;&#120104;

MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL K

𝔩

&lfr;&#x1D529;&#120105;

MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL L

𝔪

&mfr;&#x1D52A;&#120106;

MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL M

𝔫

&nfr;&#x1D52B;&#120107;

MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL N

𝔬

&ofr;&#x1D52C;&#120108;

MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL O

𝔭

&pfr;&#x1D52D;&#120109;

MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL P

𝔮

&qfr;&#x1D52E;&#120110;

MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL Q

𝔯

&rfr;&#x1D52F;&#120111;

MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL R

𝔰

&sfr;&#x1D530;&#120112;

MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL S

𝔱

&tfr;&#x1D531;&#120113;

MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL T

𝔲

&ufr;&#x1D532;&#120114;

MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL U

𝔳

&vfr;&#x1D533;&#120115;

MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL V

𝔴

&wfr;&#x1D534;&#120116;

MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL W

𝔵

&xfr;&#x1D535;&#120117;

MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL X

𝔶

&yfr;&#x1D536;&#120118;

MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL Y

𝔷

&zfr;&#x1D537;&#120119;

MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL Z

𝔸

&Aopf;&#x1D538;&#120120;

MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL A

𝔹

&Bopf;&#x1D539;&#120121;

MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL B

𝔻

&Dopf;&#x1D53B;&#120123;

MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL D

𝔼

&Eopf;&#x1D53C;&#120124;

MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL E

𝔽

&Fopf;&#x1D53D;&#120125;

MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL F

𝔾

&Gopf;&#x1D53E;&#120126;

MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL G

𝕀

&Iopf;&#x1D540;&#120128;

MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL I

𝕁

&Jopf;&#x1D541;&#120129;

MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL J

𝕂

&Kopf;&#x1D542;&#120130;

MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL K

𝕃

&Lopf;&#x1D543;&#120131;

MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL L

𝕄

&Mopf;&#x1D544;&#120132;

MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL M

𝕆

&Oopf;&#x1D546;&#120134;

MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL O

𝕊

&Sopf;&#x1D54A;&#120138;

MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL S

𝕋

&Topf;&#x1D54B;&#120139;

MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL T

𝕌

&Uopf;&#x1D54C;&#120140;

MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL U

𝕍

&Vopf;&#x1D54D;&#120141;

MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL V

𝕎

&Wopf;&#x1D54E;&#120142;

MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL W

𝕏

&Xopf;&#x1D54F;&#120143;

MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL X

𝕐

&Yopf;&#x1D550;&#120144;

MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL Y

𝕒

&aopf;&#x1D552;&#120146;

MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL A

𝕓

&bopf;&#x1D553;&#120147;

MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL B

𝕔

&copf;&#x1D554;&#120148;

MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL C

𝕕

&dopf;&#x1D555;&#120149;

MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL D

𝕖

&eopf;&#x1D556;&#120150;

MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL E

𝕗

&fopf;&#x1D557;&#120151;

MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL F

𝕘

&gopf;&#x1D558;&#120152;

MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL G

𝕙

&hopf;&#x1D559;&#120153;

MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL H

𝕚

&iopf;&#x1D55A;&#120154;

MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL I

𝕛

&jopf;&#x1D55B;&#120155;

MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL J

𝕜

&kopf;&#x1D55C;&#120156;

MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL K

𝕝

&lopf;&#x1D55D;&#120157;

MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL L

𝕞

&mopf;&#x1D55E;&#120158;

MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL M

𝕟

&nopf;&#x1D55F;&#120159;

MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL N

𝕠

&oopf;&#x1D560;&#120160;

MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL O

𝕡

&popf;&#x1D561;&#120161;

MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL P

𝕢

&qopf;&#x1D562;&#120162;

MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL Q

𝕣

&ropf;&#x1D563;&#120163;

MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL R

𝕤

&sopf;&#x1D564;&#120164;

MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL S

𝕥

&topf;&#x1D565;&#120165;

MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL T

𝕦

&uopf;&#x1D566;&#120166;

MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL U

𝕧

&vopf;&#x1D567;&#120167;

MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL V

𝕨

&wopf;&#x1D568;&#120168;

MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL W

𝕩

&xopf;&#x1D569;&#120169;

MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL X

𝕪

&yopf;&#x1D56A;&#120170;

MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL Y

𝕫

&zopf;&#x1D56B;&#120171;

MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL Z